SVAR: Med ett eget företag har du normalt inte rätt till ersättning från a-kassan innan du slutat helt med verksamheten i företaget. Du kan också ha rätt till ersättning vid tillfälligt uppehåll i verksamheten, men den möjligheten kan bara användas en gång vart femte år per företag och person. Vi gör en bedömning av om din verksamhet i företaget upphört när du ansöker om ersättning.

Det finns två undantag då du kan fortsätta driva företag och ändå få ersättning. Vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader kan företaget i vissa fall räknas som bisyssla. Du kan också få behålla företag du drivit vid sidan om ett deltidsarbete och få ersättning samtidigt, om du förlorar ditt deltidsarbete. Förutsättningen är att du varit deltidsanställd minst 17 timmar i veckan, att du har haft företaget i minst sex månader och att du arbetat högst 10 timmar i veckan i ditt företag. Inkomsten från företaget får inte heller överstiga i genomsnitt 2 040 kronor per vecka.