Civilminister Ardalan Shekarabi (S) presenterar i dag direktiv till en statlig utredning som ska ge förslag på hur krav om villkor enligt kollektivavtal ska föras in i lagarna om offentlig upphandling.

Han vill sätta stopp för att upphandlingar vinns genom låga löner, dåliga anställningsvillkor eller skadlig arbetsmiljö.

Ardalan Shekarabi lovar 2016 en bestämmelse som klart och tydligt slår fast att krav enligt kollektivavtal måste ställas.

Ordet ”enligt” är i det här sammanhanget viktigt. Det är inte krav på kollektivavtal som ska ställas, men villkoren får inte vara sämre för personalen än vad som regleras i kollektivavtalen.

Dessutom vill regeringen att utredaren ska komma med förslag på hur krav kan ställas om att varor, tjänster och byggentreprenader som köps in via offentliga kontrakt produceras, levereras och utförs utan att bryta mot FN–organet ILO:s kärnkonventioner som ger en ministandard för arbetsvillkoren över hela världen.

Utredaren får i uppdrag att komma med förslag på hur lagen ska ge rätt till att vid upphandling ställa krav om att arbete utanför Sverige ska utföras enligt det landets lagar och kollektivavtal.

Utredningen ska vara klar senast den 1 september 2015.