Socialstyrelsens föreskrifter som gäller alla äldreboenden ska träda i kraft den sista mars 2015. Förslaget är nu ute på remiss och inte oväntat kommer hård kritik från SKL. Arbetsgivarorganisationen underkänner Socialstyrelsens beräkningar av vad det kommer att kosta kommuner och landsting i form av mer personal. Liksom tidigare anser SKL att reglerna kommer blir så dyra att beslutet bör tas av riksdagen. I bedömningen av behovet av personal bör man även kunna ta hänsyn ”till de tekniska lösningar som kan finnas i boendet, tycker SKL. Kravet på att äldreboendet ska ”vara bemannat” dygnet runt vill SKL byta ut mot att boendet ska ”ha tillgång till personal”.

SKL anser att landets äldreboenden ”i huvudsak fungerar bra men att det finns kvalitetsbrister” I stället för skärpta bemanningskrav bör alla parter ”gemensamt verka för förstärkt kvalité och en bemanning efter behov på de särskilda boendena genom ett systematiskt kvalitetsarbete av kompetenta medarbetare”, skriver SKL i sitt yttrande.

Kommunal däremot välkomnar reglerna men tycker att fler förslag ska vara bindande. Kravet på att de boende ska ha rätt till ett beslut om insatser och att bemanningen ska anpassas efter detta är ett bindande krav. Annat, till exempel förslaget att personalen på äldreboendena ska ha minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg, är bara en rekommendation. Det går inte att låta de konkreta åtgärder som behövs för att nå resultat, enbart bli en rekommendation, tycker Kommunal. Förbundet föreslår därför att samtliga allmänna råd utan undantag utformas som föreskrift.  Kommunal påpekar också att det behövs tillräckligt med personal inte bara för att ge den äldre rätt omsorg utan också för övriga arbetsuppgifter som bland annat dokumentation, handledning och uppföljning och revidering av genomförandeplaner.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tycker att de nya bemanningskraven är för vaga för att ge effekt och kräver tydliga miniminivåer för bemanningen. Man varnar också för att föreskrifterna är alltför fokuserade på bemanningen nattetid. ”Om föreskrifterna inte blir skarpare finns det risk att inget händer med bemanningen dagtid”, skriver Äldrecentrum i sitt remissvar.

Äldrecentrum tycker också att det är fel att biståndshandläggaren är den som ska avgöra vilka insatser den gamla behöver. Det är personalen bättre lämpad att göra när den gamla väl är på plats. En synpunkt som också förs fram av Kommunal.