Lantbruket är en av de mest olycksdrabbade branscherna i arbetslivet. Dödsolyckor och allvarliga olyckor minskar dock långsiktigt – men inte bland kvinnor.

– De senaste åren har den relativa olycksfrekvensen sjunkit bland män medan den legat konstant bland kvinnor. Så något tyder på att vi lyckas minska olyckor bland män men inte bland kvinnor, säger Cecilia Lindahl, forskare vid JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Cecilia Lindahl och projektledaren Qiuqing Geng ska gå igenom de arbetsskadeanmälningar som kommit till AFA Försäkring och Arbetsmiljöverket de fem senaste åren, cirka tusen anmälningar. De ska ta reda på orsakerna till olyckorna och se hur man kan vända utvecklingen.

Fortfarande är det så att män drabbas av flest olyckor eftersom fler män än kvinnor jobbar i jordbruket. Men tittar man på relativ frekvens (förekomsten av olyckor sett till hur många män och kvinnor som är sysselsatta i jordbruket) ligger kvinnorna högre.

Siffror från Arbetsmiljöverket visar att 2013 var den relativa frekvensen av arbetsolyckor med sjukfrånvaro dubbelt så hög bland kvinnor som bland män: 3 på tusen manliga arbetare och 6 på tusen kvinnliga arbetare.

Enligt forskarna kan orsaken vara att män och kvinnor har olika arbetsuppgifter. En vanlig uppfattning, som forskarna delar, är att kvinnor jobbar mer med djuren och män med maskiner.

– Vi har börjat titta på anmälningarna och då ser vi att djur är inblandade i en stor andel av olyckorna. Det kan vara en orsak till att kvinnor drabbas om de jobbar mer med djuren, vi vet att djur är en stor olycksrisk. Frågan är då om djuren innebär en större olycksrisk än maskinerna. Olyckorna är ofta relaterade till djur, maskiner eller fallolyckor.

– En annan tanke är att kvinnor kanske inte har samma styrka och att redskap och maskiner i lantbruket är designade främst för män.

Forskarna ska sätta ihop en referensgrupp för att ta fram en åtgärdsplan, i den ska Kommunal ingå. Resultaten ska presenteras redan i vår.