(Partibeteckningar: S = Socialdemokraterna, V = Vänsterpartiet, MP = Miljöpartiet, M = Moderaterna, C = Centerpartiet, FP = Folkpartiet, KD = Kristdemokraterna, SD = Sverigedemokraterna)

 

Arbetsförmedlingen

C: Arbetsförmedlingen ska ha kontor i alla kommuner, inför jobbfixarpeng så att den arbetssökande kan välja fristående arbetsförmedlare.

KD: Inför jobbpeng så att den arbetssökande kan välja arbetsförmedling, fri etableringsrätt för arbetsförmedlingar, betygssättning av arbetsförmedlingar.

M: Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas och privatiseras, Växjö föreslås blir pilotkommun för kommunal arbetsförmedling.

C, FP, M och KD: Förbättra Arbetsförmedlingens och andra aktörers förmåga att förmedla jobb, vässa stödsystemen.

S: Uppdraget ska koncenteras på att förmedla jobb, inte kontrollera.

SD: Gör en myndighet av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att få fler i jobb.

V: Avskaffa aktivitetsrapporterna, inrätta branschspecifika förmedlingar, anställ fler handläggare med specialistkunskaper och sök upp unga som varken studerar eller arbetar.

 

Arbetskraftsinvandring

C: Gör reglerna mer flexibla.

M: Värna om reglerna från 2008 som betecknas som ”världens mest öppna”.

S: Gör arbetserbjudandet till ett juridiskt bindande dokument för att öka tryggheten för arbetskraftsinvandrare.

SD: Ställ krav på att det ska finnas ett bindande anställningsavtal för att arbetstillstånd ska beviljas.

 

Arbetsmiljö

KD: Hot och våld på jobbet ska förebyggas, stöd forskning om kvinnors hälsa, ha en nollvision för dödsolyckor på jobbet.

S: Ge Arbetsmiljöverket mer resurser.

SD: Arbetsmiljöverket ska ha samma resurser som innan Alliansregeringen drog ner anslagen, skärp möjligheterna att bestraffa arbetsgivare som inte följer föreskrifterna.

 

Arbetsskadeförsäkringen

S: Arbetsskadeförsäkringen ska reformeras för att bli mer jämlik och rättssäker.

 

A-kassan

C: Höj nivån i a-kassan de tre första månaderna, trappa sedan ner snabbt.

M: Gör försäkringen obligatorisk.

S: Höj taket i a-kassan så att fler får 80 procent. Anpassa reglerna så att unga med tillfälliga jobb lättare kan få ersättning.

SD: Höj taket till 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna, från dag 101 ska 800 kronor per dag gälla, antalet dagar som deltidsarbetslösa kan få a-kassa ska höjas från 75 till 300. Försäkringen ska vara obligatorisk och avgiftsfri.

 

Avdragsrätt

S: Återinför avdragsrätten för fackföreningsavgiften och a-kassan.

 

Delade turer

S: Sammanhållen arbetsdag ska vara norm.

SD: Avskaffa delade turer som är ofrivilliga, använd statliga medel.

 

Deltid

SD: Ge föräldrar med barn upp till åtta år rätt jobba 50 procent.

 

Egen anställning

C: Inför egenanställningar för att fler långtidsarbetslösa ska komma i jobb. Då kan de fakturera arbetsgivaren som inte behöver anställda dem.

M: Inför egenanställningar för de som vill driva eget vid sidan av anställningen, som pensionärer eller är långtidsarbetslösa, och se över deras möjligheter att ta lån.

 

Facket i skolan

S: Underlätta för facket att informera i skolan.

 

Fackligt skydd

SD: Inför en tvingande lag som gör klart att inga avtal får tecknas mellan arbetsmarknadens parter om inte samtliga arbetstagare inom avtalsområdet kan erbjudas fackligt medlemskap och skydd.

 

Fas 3

C: Öppnar för en stegvis avveckling.

S: Avveckla Fas 3, i stället ska arbete i välfärden erbjudas.

SD: Fasa ut Fas3, inför subventionerade föreningsjobb med avtalsenliga löner på anställningar på upp till 75 procent.

 

Funktionsnedsättning

KD: Höj taket för lönebidrag, inför trygghetsanställningar för att hjälpa enskilda till arbete och för att utveckla sociala företag (kooperativa företag och ideella företag), öka stödet till sociala företag och gör Samhalls verksamhet mer lik de sociala företagens.

S: Se över systemet för lönebidrag så att fler med funktionsnedsättning kan få jobb. Stärk det sociala företagandet (kooperativa företag och ideella företag).

V: Inför ekonomiskt stöd till sociala företag (kooperativa företag och ideella företag) för att fler med funktionsnedsättning ska få jobb, skärp kraven på statliga myndigheter så att de erbjuder fler praktikplatser.

 

Garanterad inkomst

MP: Utred garanterad basinkomst och testa det i några kommuner.

 

Heltid

S: Heltid ska vara norm, i första hand genom kollektivavtal, annars genom lagstiftning.

SD: Alla deltidsanställda i offentlig sektor ska efter sex månaders provanställning och ytterligare sex månaders anställning ska erbjudas heltid. Staten ska ta ansvaret.

V: Lagstifta om heltid som norm.

 

Huvudentreprenadsansvar

S: Ge huvudentreprenören ansvar för underentreprenörernas skatter och avgifter i syfte att minska svart arbetet.

 

Instegsjobb

SD: Avskaffa instegsjobben.

 

Jobbskatteavdrag

C, FP, KD, M, SD: Nej till avtrappat jobbskatteavdrag.

 

Kortare arbetstid

V: Utred generell arbetstidsförkortning. Något exakt krav framförs dock inte, men motionen lyfter att många föredrar sex timmars dag.

 

Las

C, FP: Turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd ska baseras på kompetens.

M: Behåll undantaget från turordningsreglerna, ta bort turordningsreglerna helt, skrota rätten till återanställning.

S: Se över undantagen från turordningsreglerna för att stoppa diskriminering, hindra att företrädesrätten kringgås.

SD: Utöka undantaget från turordningsreglerna från två personer till fem.

V: Ta bort två personers undantagaget från turordningsreglerna. Företrädesrätt till återanställning ska gälla den som haft sex månaders anställning under de senaste två åren. Företrädesrätten ska gälla i 12 månader efter uppsägningen.

 

Laval-lagen

SD, V: Riv upp Lavallagen så att facken får konflikträtt mot arbetsgivare som åsidosätter svenska villkor.

 

LOU

S: Underteckna ILO:s konvention 94 så att tydligare krav på villkor enligt kollektivavtal kan ställas vid offentlig upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling).

SD: Arbetsgivare som anstället personer utan arbetstillstånd ska uteslutas från upphandlingar enligt LOU. Inför upphandlingsmodell med fler krav på arbetsgivaren när det gäller kollektivavtal och huvudentreprenörsansvar.

V: Skriv om lagarna (LOU, las och mbl) så att anställda skyddas mot uppsägningar vid upphandlingar.

 

Lärlingsjobb

C, FP, KD, M: Satsa mer pengar på att införa läringsutbildningar och lärlingslön.

KD: Inför subventionerade lärlingsanställningar som ny anställningsform, exempelvis 18 månader för de under 23 år i ett första steg och 36 månader under 30 år i ett andra steg.

SD: Inför provanställning för lärlingar i upp till ett år med 75 % av ingångslönen.

 

Lönekartläggningar

FP, SD, V: Inför årliga lönekartläggningar.

 

Karensdagen

SD: Ta bort karensdagen i offentlig sektor för yrken som utsätts för hög smittorisk.

V: Ta bort karensdagen helt, inför ett karensavdrag som ett första steg.

 

Medlingsinstitutet

V: Förändra uppdraget så att det tydligt framgår att industrins lönenormering inte ska hindra aktiva insatser för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

 

Matchningsanställningar

M, C, FP, KD: Inför anställningar hos rekryteringsföretag där handledning och kompetensutveckling ingår. Syftet är att hitta varaktiga anställningar. Detta som ett komplement till Fas 3.

 

Mobbning

M: Ändra arbetsmiljö- och diskrimineringslagarna så att ansvariga myndigheter kan stävja mobbning på jobbet.

 

Nattis

S: Alla kommuner ska enligt lag erbjuda nattis, höj de statliga bidragen.

C: Alla kommuner ska ha nattis.

SD: Öka de statliga bidragen för barnomsorg på obekväma tider.

 

Oseriösa företag

S: Ge myndigheter som har ansvar för arbetsmarknaden bättre verktyg för att hjälpa anställda som inte får ut sina löner, saknar försäkringar och har stora brister i arbetsmiljön.

SD: Inför böter och fängelsestraff för företagare som har anställda utan arbetstillstånd, de arbetsgivarna ska också betala arbetstagarnas resa till hemlandet. Låt Skatteverket kontrollera om företag har anställda utan arbetstillstånd.

 

Pensionsålder

C, FP, KD, M: Rätten att kvarstå i anställning ska gälla till 69 år, i stället för dagens 67 år. Enskilda ledamöter från FP vill göra det möjligt att arbeta till 75 samtidigt som de öppnar för att skrota den övre gränsen.

 

Provanställning

C, FP, KD, M: Förläng provanställningen från 6 till 12 månader.

 

Skyddsombud

S: Stärk skyddsombudens roll.

SD: Det statliga stödet till utbildning av skyddsombud ska återinföras.

 

Sänkt arbetsgivaravgift för unga

C, FP, KD, M: Sänk arbetsgivaravgiften för unga under 23 år till 10,21 procent och slopa nedsättningen för de som fyllt 25 år

 

Utbildning för personliga assistenter

S: Inför en formell utbildning för personliga assistenter.

 

Visstid

S: Ändra reglerna så missbruket av visstidsanställningar stoppas.

V: Den som varit visstidsanställd i 24 månader under en femårsperiod hos samma arbetsgivare ska få en fast tjänst. Gör reglerna tydligare så att det framgår vilken person en vikarie ersätter.

 

Våld i nära relationer

S: Gör våld i nära relationer till en fråga för arbetsplatsen. Lär av USA och andra där det finns ett systematiskt sätt på arbetsplatser att hjälpa arbetskamrater som utsatts för våld i nära relationer.

 

YA-jobb

C: Bredda yrkesintroduktionsanställningarna så att långtidsarbetslösa, nyanlända och företag utan kollektivavtal omfattas.

FP, KD, M: Yrkesintroduktionsanställningarna ska omfatta även långtidsarbetslösa.

S: Resurser ska avsättas till YA-jobb för unga.

 

Utdrag ut brottsregistret

S: Begränsa arbetsgivares möjlighet att begära utdrag ur brottsregistret.

 

Yrkeshögskolan

C: Bygg ut yrkeshögskolan, gör längden på utbildningen mer flexibel.

S: Inrätta fler platser på yrkeshögskolan.