Enligt Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet, kan en orsak vara att kroppen hamnar i otakt vid nattarbete. Det ger en ökad risk för mutationer, vilket i sin tur kan leda till cancer.

En annan anledning kan vara att det ljus man utsätts för nattetid stör kroppens produktion av sömnhormonet melatonin – ett ämne som tros skydda mot cancerutveckling.

I studien, där 13 000 kvinnor ingick, kom forskarna fram till att kvinnor som arbetat natt längre än 20 år hade 3,5 procents risk att få bröstcancer innan de fyllt 60. Motsvarande siffra hos kvinnor som haft normala arbetstider var 2 procent.

Vid kortare perioder av nattarbete kunde man inte se några förhöjda risker. Skillnaden i bröstcancerrisk var heller inte tydlig för kvinnor i de äldre åldersgrupperna.

Hur orolig ska man då bli över de nya rönen om man arbetar nätter?

Torbjörn Åkerstedt påpekar att även om sambandet mellan nattarbete och bröstcancer är påtagligt är kopplingen inte alls lika stark som exempelvis den mellan rökning och cancer.

– Det handlar om en måttlig riskökning. Sen verkar det som att exponeringstiden spelar roll. Kanske kan man undvika att arbeta natt under väldigt lång tid, menar han.

Studien genomfördes under åren 1998 till 2012 med hjälp av det svenska tvillingregistret. Forskarna hade möjlighet att korrigera för livsstilsfaktorer som yrke, rökning, fysisk aktivitet och hormonanvändning. Däremot undersöktes inte riskfaktorer som eventuell ärftlighet eller tät bröstvävnad hos kvinnorna.

Enligt Torbjörn Åkerstedt finns det hittills inga starka belägg för att nattarbete skulle påverka risken för andra cancertyper än bröstcancer.

Bröstcancer

  • Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor.
  • Ungefär en av nio kvinnor utvecklar bröstcancer innan 75 års ålder.
  • Prognosen för sjukdomen är god. 90 procent av de kvinnor som får bröstcancer lever efter fem år.
  • Medianåldern för insjuknande är drygt 60 år.
  • Exempel på vad som brukar anses som riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är ärftlighet, tät bröstvävnad, hormonersättningsbehandling, alkohol, tidig pubertet och sent klimakterium.

Källa: Cancerfonden och Socialstyrelsen