– Det duger inte längre att en person går runt och rondar på tre fyra avdelningar på natten och låser in och förlitar sig på larm. Man måste kunna säkerställa att de äldre får omedelbar hjälp, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen som i dag skickar de nya föreskrifterna på remiss.

De nya bemanningsreglerna gäller alla avdelningar på ett äldreboende, inte bara demensavdelningar. Reglerna har samma innehåll som de krav som tidigare presenterats för demensvården. I korthet innebär de att de som bor på äldreboende ska få preciserat vilka insatser de har rätt till, och att bemanningen ska anpassas efter det.

– Socialtjänstlagen säger redan att kommunerna måste bemanna efter de äldres behov. Det som blir tydligt nu är att äldreboenden ska vara bemannade dygnet runt och att de äldre ska kunna få hjälp utan dröjsmål.

Utöver administrativa kostnader räknar Socialstyrelsen med att kravet på bättre bemanning nattetid kommer kosta ”mellan 258 miljoner och 1 miljard kronor om året beroende på hur mycket mer personal som behövs”.

– Vi har inte beräknat vad en eventuell ökning av dagpersonalen skulle kosta eftersom det inte är en direkt konsekvens av nya bestämmelser i föreskrifterna. De kostnaderna skulle orsakas av att bemanningen inte svarar mot det som redan följer av socialtjänstlagen, säger Erik Höglund.

I somras införde den förra regeringen en ny lag som innebär att myndigheter måste få regeringens godkännande om de ska införa föreskrifter som innebär stora kostnadsökningar för stat, kommuner eller landsting.

Vad har ni fått för signaler från den nya regeringen?

– Vi har inte diskuterat den här frågan med dom, säger Erik Höglund.

Tror du att regeringen kommer att släppa igenom föreskrifterna?

– Det är ju en bedömningsfråga, vad man menar med oskäliga kostnader. Det finns inga siffror angivna på vad det kommer att kosta totalt.

Det var den dåvarande oppositionen, med bland andra Socialdemokraterna, som drev igenom att den dåvarande borgerliga regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny vägledning för kommunerna för bemanning i äldreomsorgen. KA har sökt äldreminister Åsa Regnér (S) för en kommentar.

Föreskrifterna har dröjt flera år

Socialstyrelsen har i flera år flaggat för att det krävs en bättre bemanning i äldreomsorgen. Men föreskrifterna har skjutits upp flera gånger. Ett skäl är att kraven mött hårt motstånd från kommunerna som hävdat att föreskrifterna kommer innebära ökade kostander i miljardklassen. Kostnader som staten inte skjuter till. Socialstyrelsen har å sin sida argumenterat att de nya föreskrifterna bara förtydligar de krav som redan finns i socialtjänstlagen och att man därför inte kan räkna som SKL gör.