Emma Söderberg har praktiserat inom äldreomsorgen. Nu studerar hon vid Göteborgs universitet med inriktning på organisation, ledarskap och psykosocial arbetsmiljö. En del i studierna har varit att skriva uppsatsen ”Målmatchning–Psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse för att uppnå verksamhetsmålen.”

Som en del i arbetet med studien har hon intervjuat en enhetschef och undersköterskor vid ett äldreboende om hur de ser på sin arbetsmiljö.

– Min slutsats är att det är viktigt att alla är överens om vilket mål som ska uppfyllas i arbetet. Och alla måste vara överens om hur de begrepp som beskriver målet definieras.

Din slutsats är att detta är viktigast för en bra arbetsmiljö. Men tror du inte att underbemanning och stress påverkar arbetsmiljön minst lika mycket?

– Visst hörde jag undersköterskorna jag intervjuade säga att det krävs mer personal och resurser för att klara en bra äldreomsorg med bra arbetsmiljö för personalen. Men jag tror ändå inte att mer pengar och personal är lösningen på allt. Fungerar inte kommunikationen så blir det inte en bra verksamhet.

Emma Söderberg beskriver i inledningen till sin uppsats hur det blev diskussion hemma i familjen om hur en kastrull ska diskas. Hon tycker att den ska diskas ren på insidan och på utsidan. Den som hade diskat tyckte att det räckte med ren insida eftersom det bara är den sidan som kommer i kontakt med det som ska ätas eller drickas.

– Detta visar hur viktigt det är att i alla sammanhang vara överens om målet, i det här fallet en ren kastrull, och vad detta innebär.

Hur tycker du att personalen ska göra för att få en gemensam bild av målet för verksamheten på jobbet?

– Alla måste beskriva vad de har för förväntningar av arbetet, sin egen roll i verksamheten och vad de förväntar sig av sina chefer och arbetskamrater. Det är också viktigt att kunna vara med och påverka målbilden. Beslut som kommer uppifrån om scheman och annat minskar handlingsutrymmet.

Du skriver att det är viktigt att alla är delaktiga och tar egna initiativ istället för att vänta på att chefen eller arbetskamrater agerar.

– Ja, är vi missnöjda bör vi tala om det. Vi är alla varandras arbetsmiljö, även om chefen har det yttersta ansvaret, säger Emma Söderberg.