SVAR: Reglerna i arbetstidslagen innebär i korthet att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar per vecka eller när det behövs, med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, i genomsnitt 40 timmar under en tid av högst fyra veckor. I fråga om övertid gäller att övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar per kalenderår. Genom centralt kollektivavtal kan man avvika från reglerna. Om ni har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka och arbetar högst 200 timmar övertid per kalenderår är detta alltså tillåtet enligt arbetstidslagen.

Vad gäller er arbetsmiljö tycks det vara fler förhållanden än arbetstiden som belastar er.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska vara anpassade till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

I samma bestämmelse sägs att teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar, som kan medföra ohälsa eller olycksfall. I samband med detta ska också löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivaren att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det kan finnas anledning att ifrågasätta om er arbetsgivare uppfyller sina skyldigheter.

Vid brister i arbetsmiljön finns möjlighet för skyddsombud att ingripa. Skyddsombudet kan vända sig till arbetsgivaren och begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att uppnå tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Sker inte detta inom skälig tid, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ett föreläggande eller förbud mot arbetsgivaren.