Det visar en rikstäckande undersökning om äldres upplevelse av äldreomsorgen som Socialstyrelsen genomfört för andra året i rad.

Mest slående med resultatet är kanske de äldres upplevelse av ensamhet. Bland gamla på äldreboende uppger sju av tio att de tidvis besväras av ensamhet. Hos äldre som bor hemma med hemtjänst är siffran något lägre – ungefär hälften upplever då och då ensamhet som ett problem.

Det verkar också som att ensamhetskänslan påverkar den äldres upplevelse av omsorgen i stort.

– En sak vi sett är till exempel att ensamboende med hemtjänst är mindre nöjda med sin omsorg än vad samboende med hemtjänst är, trots att de samboende ofta är sjukare, berättar Ulrika Ingelsson, utredare på Socialstyrelsen.

De flesta äldre, 83 procent inom särskilda boenden respektive 89 procent av de äldre med hemtjänst, är på det stora hela ganska eller mycket nöjda med sin omsorg. Men variationen är stor.

– Det skiljer sig framförallt åt mellan olika verksamheter, inte mellan olika kommuner. Vi vet inte vad det beror på men är såklart nyfikna på att få veta mer om varför, säger Ulrika Ingelsson.

Enkäter har skickats till samtliga personer med äldreomsorg i Sverige och ungefär 6 av 10 svarade på frågorna i undersökningen, själva eller med stöd av exempelvis en anhörig.