• Skärpta regler för att få a-kasseersättning. Sänkt a-kasseersättning. Arbetslöshetsavgift som gör det dyrare att vara med i a-kassan. Arbetslöshetsavgiften infördes 2007 och slopades 2014.

• Infört en ny anställningsform i Lagen om anställningsskydd, LAS. Allmän visstidsanställning gör det lättare att anställa tillfälligt.

• Avskaffat regeln i LAS som gav den som fyllt 45 år bättre plats i turordningen när anställda sägs upp på grund av arbetsbrist.

• Gjort det lättare att få F-skattsedel så att även de som bara har en uppdragsgivare, räknas och beskattas som egen företagare.

• Ändrat kravet om lönekartläggning för att motverka lönediskriminering. Nu måste en sådan kartläggning göras vart tredje år. Tidigare måste den göras varje år.

• Infört Lex Laval som begränsar fackens rätt att ta till stridsåtgärder för att kräva kollektivavtal med utländska arbetsgivare.

• Tillsammans med Miljöpartiet infört en av världens mest generösa regler för arbetskraftsinvandring.

• Kravet om att Arbetsmiljöverket måste godkänna extra övertid slopas.

• Ersatt straff med böter för brott mot arbetsmiljö- och arbetstidslagen.

• Slopande av allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd i form av plusjobb.

• Införde FAS 3.

• Friåret avskaffas.

• Utbildningsvikariat avskaffas.

• Nystartsjobb införs och utvidgas senare till offentlig sektor.

• En anställning som vikarie ska övergå till en visstidsanställning om arbetstagaren under en femårsperiod har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst två år. Motsvarande regel gäller för allmän visstidsanställning som infördes 2007.

• Lag om uthyrning av arbetstagare. Med lagen införs EU:s direktiv som ska göra det lättare att hyra in anställda från bemanningsföretag och förhindra att de inhyrda får sämre villkor jämfört med anställda vid det företag som hyr in arbetskraften.

• Stöd till yrkesintroduktionsanställningar