Skitlivet i Europa har kartlagts i en ny rapport som presenterades i Almedalen.

– Kvinnorna är de som har drabbats hårdast, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Rapporten är skriven av Dagens Arenas politiske chefredaktör Eric Sundström. Den är en fortsättning på böckerna ”Skitliv” och ”Stoppa Skitlivet” som handlade om arbetsvillkoren i Sverige för dem med osäkra och otrygga anställningar.

Eric Sundström beskriver i sin rapport hur läget ser ut i resten av Europa.

– Det har skett en maktförskjutning där fackföreningsrörelsen försvagats, säger han.

Eric Sundström redovisar hur många stater, ofta till följd av hård press från EU, försämrat lagar om arbetsrätt. Rätten att förhandla och sluta kollektivavtal har begränsas, löner och andra anställningsvillkor har genom lag försämrats i strid mot gällande avtal och det har blivit lättare att sparka anställda.

Pensioner, a-kasseersättning och sjukersättning har sänkts. Inkomstklyftorna har ökat.

Eric Sundström redovisar att arbetslösheten har ökat i EU med 10 miljoner fler utan jobb jämfört med 2008. Den enda typ av jobb som ökat i EU är deltidsjobben.

Facken har inte kunnat förhindra denna utveckling, till stor del på grund av färre medlemmar och allt hårdare politiskt tryck för att driva igenom den krispolitik som EU kräver.

Eric Sundström menar att facken allt för ofta tänker nationellt och inte europeiskt på hur krisen ska lösas.

– Medan kapitalet blir allt mer globalt lever facken kvar i nationalstatstänkandet. De hamnar i ett vakuum utan kompass, säger han.

Johan Danielsson, EU-utredare på LO, håller med. Han menar att det krävs fyra förändringar för att bryta utvecklingen.

Maktbalansen mellan löntagare och företagen måste förändras. Det måste ske genom en förändring i EU:s fördrag. Vi behöver ett socialt protokoll i fördraget.

Minimireglerna i EU:s lagstiftning måste ses över och skärpas.

Fackliga rättigheter måste respekteras.

Vi måste vända utvecklingen ut ur den ekonomiska krisen i Europa.

Men han anser att facken har svårt att enas på grund av att de inte är ense om hur mycket makt nationalstaterna eller EU ska ha. Vissa fack vill se ett EU som en federation som liknar USA. Andra vill inte att EU ska bli ännu mer överstatligt.

Medan han satsar på att ändra EU genom opinionsbildning ägnar sig TCO:s chefsjurist Samuel Engblom år juridiskt gnetande för att försöka utnyttja den EU-rätt som finns.

Med stöd av EU-rätten har TCO fått EU-kommissionen att hota med att stämma Sverige inför EU-domstolen för brott mot EU:s visstidsdirektiv. Detta för att Sverige i LAS tillåter att visstidsanställningar staplas på varandra i det oändliga. Just nu pågår en kamp mellan regeringen och EU-kommissionen där regeringen vägrar ändra LAS-reglerna trots uppmaning från kommissionen. TCO ser till att kommissionen hålls uppdaterad och nya argument för att kräva ändrade visstidsregler i Sverige.

Samuel Engblom funderar samtidigt på om det går att med stöd av EU-rätten driva fler fall för att stoppa skitlivet i Sverige och EU.

Annelie Nordström menar att kvinnorna är de som drabbas värst av utvecklingen i EU. Dels för att de otrygga jobben med timanställningar och deltider främst finns i kvinnodominerade branscher. Och dels för att den raserade välfärden tvingar kvinnorna att stanna hemma i brist på barnomsorg och äldreomsorg.

Som nyvald ordförande i Kommunals Europeiska international, EPSU, vill hon arbeta för mer fackligt samarbete över gränserna för att stärka de fack som är svagast. Värvningen av nya medlemmar är enligt henne central för att facken ska bli den motkraft som finns.

– Vi planerar en del projekt, bland annat att starkare fack ska adoptera fack som behöver hjälp och stöd. Detta tjänar vi alla i slutändan på, säger hon.