Vänsterpartiet:

1. Ska sjukpenningen sänkas efter ett år som i dag?

NEJ. Vi vill dessutom höja den till 80 procent av SGI igen samt höja taket.

2. Ska det finnas en bortre gräns för hur länge man kan få sjukpenning?

NEJ.

3. Hur länge ska man få vara sjukskriven utan att behöva byta jobb?

Vi vill avskaffa den så kallade rehabiliteringskedjan som gör att sjuka kan bli uppsagda efter sex månader.

 

Socialdemokraterna:

1. Ska sjukpenningen sänkas efter ett år som i dag?

NEJ. Vi vill att sjukpenningen ska vara 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.

2. Ska det finnas en bortre gräns för hur länge man kan få sjukpenning?

NEJ. Den bortre tidsgränsen ska tas bort. Den som kan arbeta ska göra det. Men den som är sjuk ska ha rätt till både rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk ersättning under den tid det tar.

3. Hur länge ska man få vara sjukskriven utan att behöva byta jobb?

Tidsgränser i sjukförsäkringen kan vara bra, men de ska då snarast ge rätt till insatser. Fasta tidsgränser för hur länge man kan vara sjuk är orimliga. Vi vill ha mer av individuell bedömning där den enskilde sätts i centrum.

 

Miljöpartiet:

1. Ska sjukpenningen sänkas efter ett år som i dag?

NEJ.

2. Ska det finnas en bortre gräns för hur länge man kan få sjukpenning?

NEJ.

3. Hur länge ska man få vara sjukskriven utan att behöva byta jobb?

Det måste vara en individuell bedömning utifrån sjukdom och arbetsuppgifter. Varje individ ska ha en plan för återgång till arbete.

 

Centerpartiet:

1. Ska sjukpenningen sänkas efter ett år som i dag?

JA. Systemet med sjukpenning avser personer som efter bedömning anses kunna komma tillbaka till arbetet under en överskådlig framtid. Efter ett år sänks ersättningen, med fortsatt rehabilitering. Har man däremot en allvarlig sjukdom, som leder till att förkorta livet, då ska man få behålla sjukpenningen.

2. Ska det finnas en bortre gräns för hur länge man kan få sjukpenning?

JA. När man uppnått den bortre gränsen prövas man mot arbetsmarknaden. Om man då kan arbeta ska man få möjlighet till detta utifrån sina förutsättningar, är man däremot sjuk och inte alls kan arbeta så ska man fortsatt få sjukersättning.

3. Hur länge ska man få vara sjukskriven utan att behöva byta jobb?

Sex månader. Finns det möjlighet att komma tillbaka till samma arbetsuppgifter så gäller ett år, förutsatt att en läkare har gjort den bedömningen. Görs bedömningen att man inte alls kommer kunna komma tillbaka till sina arbetsuppgifter gäller sex månader innan man får söka sig till andra jobb. 

 

Folkpartiet:

1. Ska sjukpenningen sänkas efter ett år som i dag?

JA. Det är viktigt att framhålla att sjukpenningen inte sänks efter ett år om man har en allvarlig sjukdom. Då finns ingen bortre tidsgräns. I nuläget är det inte aktuellt att ändra sjukförsäkringens tidsgränser.

2. Ska det finnas en bortre gräns för hur länge man kan få sjukpenning?

JA. Vi tycker att det är bra att det finns tidsgränser i sjukförsäkringen, inte minst så säkerställer att kontakter med arbetsgivare, sjukvård och så småningom Arbetsförmedlingen tas, och inte så som ibland var fallet tidigare, glöms bort.

3. Hur länge ska man få vara sjukskriven utan att behöva byta jobb?

Ju tidigare man kan bedöma möjligheterna att komma tillbaka till den gamla arbetsplatsen, desto bättre. Då kan man identifiera hjälpmedel för att snabba på återgången. Och om en återgång anses omöjlig, börja söka jobb någon annanstans. Det gynnas alla av. Därför är tidsgränserna viktiga.

 

Kristdemokraterna:

1. Ska sjukpenningen sänkas efter ett år som i dag?

JA. I dag får man förlängd sjukpenning på normalnivå vid allvarlig sjukdom. Vi vill prioritera rehabiliteringskedjan som säkerställer en kontinuerlig kontakt samt ett tidigt individuellt stöd för den enskilde. De regelbundna avstämningarna ska också underlätta planering av rehabiliteringsåtgärder.

2. Ska det finnas en bortre gräns för hur länge man kan få sjukpenning?

JA. Vid allvarlig sjukdom eller arbetsskada kan sjukpenning beviljas utan någon gräns och fler undantag finns. Vi vill betona vikten av att avstämningarna i rehabiliteringskedjan fungerar så att rätt rehabiliteringsåtgärder sätts in snabbt. Den som har stadigvarande sjukdom ska få sjukersättning.

3. Hur länge ska man få vara sjukskriven utan att behöva byta jobb?

Den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas regelbundet, och efter 180 dagar mot arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Men då det finns särskilda skäl sker inte denna prövning, utan mot den sjukskrivnes vanliga arbetsplats. Den som har stadigvarande sjukdom ska få sjukersättning.

 

 

Moderaterna:

1. Ska sjukpenningen sänkas efter ett år som i dag?

JA. Genom införande av rehabiliteringskedjan finns det tydliga gränser vad gäller tid och nivå i sjukförsäkringen. Om en person har en allvarlig sjukdom ska det göras undantag och personen ska ha möjlighet att få ersättning på samma nivå under en längre tid än ett år.

2. Ska det finnas en bortre gräns för hur länge man kan få sjukpenning?

JA. Den som har varit sjuk länge och där det inte finns medicinsk behandling eller rehab som kan återge arbetsförmågan kan få förtidspension. Men för dem där det framöver kan bli möjligt att komma tillbaka till arbete vill vi inte ge upp. För den som fortsätter att ha nedsatt arbetsförmåga går det att komma tillbaka till sjukförsäkringen på nytt.

3. Hur länge ska man få vara sjukskriven utan att behöva byta jobb?

Sex månader. När en person inte är allvarligt sjuk ska personen prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar. Det finns undantag för personer som har en allvarlig sjukdom. Det finns också andra undantag, till exempel om det finns stor sannolikhet att personen kan återgå i arbete hos arbetsgivaren eller om en prövning anses oskälig.

 

Sverigedemokraterna:

1. Ska sjukpenningen sänkas efter ett år som i dag?

(Se fråga 3).

2. Ska det finnas en bortre gräns för hur länge man kan få sjukpenning?

(Se fråga 3).

3. Hur länge ska man få vara sjukskriven utan att behöva byta jobb?

För samtliga dessa tre frågor gäller nedanstående: Sverigedemokraterna har i dagsläget inte för avsikt att ändra sjukförsäkringens funktionssätt eller villkor. Dock pågår en parlamentarisk socialförsäkringsutredning, vars arbete vi följer noggrant och deltar i för att se över möjliga förbättringar.