SVAR: Enligt semesterlagen är frånvaro från arbetet på grund av sjukdom semesterlönegrundande i 180 dagar. Vid arbetsskada är frånvaron semesterlönegrundande under ett helt intjänandeår.