Inspektionerna påbörjades i höstas och fortsatte till och med januari i år. 692 arbetsplatser i hemtjänst, personlig assistans, hemsjukvård, särskilda boenden och på sjukhus.

På så många som 75 procent av arbetsplatserna hittade inspektörerna brister. Den vanligaste bristen var att arbetsgivaren inte hade gjort en riskbedömning, eller att riskbedömningen inte var tillräckligt specifik. I vissa fall kan det behövas bedömningar av enskilda arbetsmoment: Att hjälpa vårdtagare mellan säng och toalett kan innebära olika risker i olika bostäder.

– Utan riskbedömning saknar både arbetsgivare och arbetstagare kunskap om vad exakt det är som utsätter arbetstagarna för skada. De vet inte heller hur det ska åtgärda problemet, säger Mats Ryderheim.

De anställda visste inte heller tillräckligt mycket om hur man lyfter och förflyttar utan att skada kroppen, och de visste inte hur man göra för att anmäla olyckor och tillbud.

På var tionde arbetsplats ställde Arbetsmiljöverket krav på att anställda ska kunna använda hjälpmedel eller vara två vid riskfyllda förflyttningar. Inspektörerna anmärkte också på att de anställda inte hade tillräckliga möjligheter att ta raster och pauser. Raster behövs för att kroppen ska kunna återhämta sig när man har ett tungt arbete.

Ibland krockar också ambitionerna för omsorgsarbetet med kraven på bra arbetsmiljö: Lyfthjälpmedel skonar de anställdas ryggar, men det är bättre för vårdtagaren att få försöka förflytta sig själv med personalens hjälp.

Inspektörerna tycker att insatsen gett många bra resultat. På många arbetsplatser har man kommit på bra lösningar på problemen. Lösningarna kan vara att ändra rutinerna så att man kan snabbare kan få en personlyft när den behövs, eller att man börjat använda hjälpmedel man inte kände till förut – till exempel för att ta på stödstrumpor.

Men det finns mycket kvar att göra för att minska risken för skador, påpekas i rapporten. En viktig sak är resursbristen i vård och omsorg, som gör att varken chefer eller vårdarbetare hinner sätta säkerhet främst.

Det finns också skillnader i säkerhetskulturen mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser. Till exempel finns det noggranna riktlinjer för hur man kör truck på ett säkert sätt, men inte för hur man förflyttar en patient.

Arbetsmiljöverket tycker att arbetsgivarna och fackförbunden ska ta fram motsvarande riktlinjer för arbete i vård och omsorg.

– Arbetstagarna ska inte behöva bli sjuka av att vårda andra, säger Mats Ryderheim.