SVAR: Den som jobbar ”extra vid behov” är vanligen anställd bara när han eller hon utför arbete och det handlar då om en rad återkommande tidsbegränsade anställningar. Den som varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning. En sådan företrädesrätt kan också gälla mot den arbetsgivare som övertar en verksamhet. Då är dock förutsättningen att det handlar om en sådan verksamhetsövergång som avses i las paragraf 6b. Om så är fallet avgörs av vad som övergått till den nya arbetsgivaren, som materiella tillgångar, personal, lokaler och så vidare.

Företrädesrätten ger ingen ”rätt” till att bli erbjuden tillsvidareanställningar. En arbetstagare med företrädesrätt ska erbjudas lediga anställningar oavsett om det är fråga om tidsbegränsade anställningar eller tillsvidareanställningar och erbjudandena ska lämnas i turordning, det vill säga efter anställningstid. Vid lika anställningstid har arbetstagare med högre ålder företräde. En förutsättning för företrädesrätt till återanställning är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Den som haft en viss typ av tidsbegränsad anställning (allmän visstid eller vikariat) under sammanlagt mer än två år under en femårsperiod ska automatiskt få en tillsvid­areranställning. Men allmän visstid och vikariat räknas var för sig och kan inte läggas ihop för att nå upp till två år.

Den som är anställd på deltid och som har anmält intresse för högre sysselsättningsgrad har rätt till detta under förutsättning att han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. En ytterligare förutsättning är att arbetsgiv­arens behov av extra arbetskraft täcks genom att den deltidsanställda får gå upp i tid. Den arbetstagare som redan arbetar kvällstid kan alltså inte hävda företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivaren behöver mer personal kvällstid. Även vid företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad gäller turordning utifrån anställningstid och, vid lika anställningstid, ålder.

En arbetsgivare som tänker anställa någon när någon annan har företrädesrätt till återanställning eller högre sysselsättningsgrad, ska först förhandla med berörd arbetstagarorganisation. Samma sak gäller när flera har sådan företrädesrätt. Vid sådana förhandlingar ska facket få det underlag man behöver, som listor på arbetstagare som anmält företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. Detta är en kortfattad beskrivning av vad som gäller enligt lag. Observera, att kollektivavtal kan innehålla andra regler.