SVAR: Jag kan inte uttala mig om det enskilda fall du berättar om, men jag kan ge en allmän beskrivning av vad som gäller när en arbetstagare påstås ha stulit något på arbetsplatsen.

Enligt las kan arbetsgivaren avskeda en arbetstagare som grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det ska vara fråga om allvarliga förseelser och om en arbetstagare begått brott på arbetsplatsen eller brott riktat mot arbetsgivaren är det normalt sett skäl för avskedande. Arbetsgivaren måste kunna bevisa att det finns skäl för avskedande, det vill säga att arbetstagaren gjort sig skyldig till det som arbetsgivaren påstår att han/hon gjort. Om arbetstagaren åtalats för brottet och det finns en fällande brottmålsdom har den domen betydelse som bevis, när Arbetsdomstolen ska pröva avskedandet. Kan arbetsgivaren då bevisa att arbetstagaren stulit på arbetsplatsen räcker det med mycket små summor för att arbetsgivaren ska ha rätt att avskeda. Arbetsdomstolen har i en dom ansett att det fanns skäl att avskeda en arbetstagare med mycket lång anställningstid, på grund av att denne tagit 60 kronor ur en faxkassa på arbetsplatsen.

Om förbundet bestämt sig för att inte driva medlemmens ärende kan medlemmen själv väcka talan i domstol. Men jag vill påpeka att det kan bli mycket kostsamt att på egen hand driva en rättslig process mot sin före detta arbetsgivare. Förlorar man målet måste man betala både sina egna rättegångskostnader och arbetsgivarens och det kan då handla om ett par hundra tusen kronor.

Den som trots de ekonomiska riskerna överväger att på egen hand driva en process mot arbetsgivaren bör agera snabbt. Mycket korta frister gäller i las, för att kräva skadestånd för ett felaktigt avskedande. Man bör lämpligen kontakta en advokat specialiserad på arbetsrätt för att först få en timmes rådgivning.