– Att det skulle skilja så pass mycket i arbetsförhållanden är överraskande, säger Mats Ryderheim, programkoordinator för Arbetsmiljöverkets projekt om kvinnors arbetsmiljö.

Myndigheten har med hjälp av enkäter och gruppsamtal jämfört arbetsförhållandena för personalen i hemtjänsten och de anställda vid de tekniska förvaltningarna i 59 kommuner.

Resultaten pekar bland annat på att tillgången till chefer är mycket större i de tekniska yrkena. I hemtjänsten har 7 av 10 chefer fler än 30 anställda, medan 1 av 10 chefer har så många anställda i de tekniska yrkena, som parkskötsel, fastighetsskötare, renhållningsarbetare etc.

– Man behöver stöd av sin närmaste chef, och i hemtjänsten har man som anställd mycket krav på sig från brukare, från anhöriga och dessutom finns hot om våld och trakasserier. Och är man 40-50 stycken som ska dela på en chef så säger det sig självt att det blir brister i ledarskapet, säger Mats Ryderheim.

Undersökningen, som ingår i ett treårigt regeringsuppdrag om arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken, visar också:

  • Att varannan anställd i hemtjänsten ser arbetsbelastningen och kraven i arbetet som ett arbetsmiljöproblem medan en tredjedel av den tekniska personalen ser det på samma sätt. • Mer än hälften av de anställda i hemtjänsten rapporterar sömnproblem, hjärtklappning och nedstämdhet, medan färre än var tredje pratar om det på de tekniska förvaltningarna.
  • Av de brister i arbetsmiljön som verket har funnit handlar dubbelt så många ärenden om resurser och utrustning inom hemtjänsten.

Den enskilt viktigaste åtgärden, som Arbetsmiljöverket skickar vidare till de ansvariga politikerna, är att organisera hemtjänsten på ett sådant sätt att tillgången till en chef ökar väsentligt.

Kostar det inte en massa pengar?

– Jo men samtidigt kostar ohälsan också mycket pengar. Jag tror att kommunerna biter sig själva i svansen om man ser arbetsmiljöarbete som en kostnad, säger Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket.

Skillnader i arbetstid

Mellan april och december 2013 gjorde Arbetsmiljöverket 900 så kallade inspektioner, i form av enkäter och gruppsamtal.
Verket har träffat totalt 1 004 anställda i hemtjänsten 852 i teknisk verksamhet.
I hemtjänsten var 92 procent kvinnor, jämfört med 21 procent på tekniksidan.
I hemtjänsten jobbar 55 procent av heltid, medan 94 procent gör det i de tekniska yrkena.