Vänsterpartiet:

1. Vad vill ditt parti göra i EU–parlamentet för att minska social dumping, där utländsk arbetskraft arbetar till lägre löner och sämre villkor än inhemsk arbetskraft?

Vi är för internationella konventioner och mellanstatliga överenskommelser för att hindra social dumpning. Alla som kommer till Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal i Sverige. Däremot är det en stor risk om man via direktiv (EU-lagar) skulle låta EU ta över makten på området. Men vi stöder kravet på ett så kallat socialt protokoll i EU. Det skulle medföra att de grundläggande fackliga rättigheterna inte underordnas EU:s ekonomiska friheter.

2. EU har varit pådrivande för avreglering och privatisering av offentlig sektor. Vill ditt parti att denna utveckling ska fortsätta efter valet i maj, i så fall inom vilka områden?

Nej, Vänsterpartiet är det tydligaste partiet mot avregleringar och privatiseringar. Den nedmontering av välfärden vi sett i Sverige är delvis ett resultat av EU-politik och vi driver samma politik hemma i Sverige som i Bryssel. Vänsterpartiet säger nej till att privatisera och sälja av våra gemensamma egendomar.

3. Hur vill ditt parti att EU ska bidra till fler och tryggare jobb i medlemsländerna?

I krisperioder måste man blicka framåt och ta ansvar, inte ha ett företagsekonomiskt ettårsperspektiv. Istället för åtstramningar ska krisen utnyttjas för att investera oss ur den och samtidigt skapa ett mer hållbart samhälle. För att skapa fler jobb behövs satsningar på offentlig sekto, inte nedskärningar. Detta skapar jobb. En fungerande offentlig sektor är nödvändig för att privata företag ska kunna anställa och för att kvinnor ska kunna komma ut i arbetslivet.

4. Vilka EU-satsningar behövs för att rädda klimatet och miljön?

EU måste sluta gulla med industrierna och istället börja ge dem incitament för klimatomställning. De forskningsrapporter som FN:s klimatpanel nyligen släppt är alarmerande och EU måste agera. Vi kräver tre bindande klimat- och energimål till 2030 och att subventioner till tunga industrier ska upphöra. EU:s medel skulle kunna omfördelas på ett mycket mer miljövänligt sätt.

5. Vilka satsningar för jämställdhet vill ditt parti driva i EU-parlamentet?

Vänsterpartiet har den enda svenska ordförandeposten och det är i Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Det allra mesta jämställdhetsarbetet är icke-lagstiftande. Vi fortsätter arbetet med mäns våld mot kvinnor, situationen för papperslösa kvinnor i Europa, prostitution och sexuell exploatering samt att kämpa för alla kvinnors rätt till säkra aborter. Det är ett långsiktigt arbete vi tagit på oss och vill fortsätta.

6. Vilken fråga är viktigast för ditt parti i EU–valet?

Att säga nej till privatiseringar, att fortsätta försvara arbetsrätten och fortsätta att arbeta för ett mer jämställt Europa.

 

Socialdemokraterna:

1. Vad vill ditt parti göra i EU–parlamentet för att minska social dumping, där utländsk arbetskraft arbetar till lägre löner och sämre villkor än inhemsk arbetskraft?

Vi står upp för den fria rörligheten på arbetsmarknaden, men kan aldrig tillåta att den missbrukas för att försämra arbetstagarnas rättigheter. Vi vill införa ett socialt protokoll som ett skydd för de fackliga fri- och rättigheterna i EU:s grundlag. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste gälla i hela EU.
Vi vill driva på för en ny kraftfull arbetsmiljöstrategi för små och medelstora företag. 

2. EU har varit pådrivande för avreglering och privatisering av offentlig sektor. Vill ditt parti att denna utveckling ska fortsätta efter valet i maj, i så fall inom vilka områden?

Nej, vi vill inte att EU ska driva på ytterligare privatiseringar av offentlig sektor. Vi är mot avregleringar som sker på bekostnad av löntagares arbetsvillkor. Vi vill stimulera nyföretagande och underlätta för företag att växa. Företag ska konkurrera på lika villkor så att seriösa företag inte konkurreras ut av oseriösa. Fackliga fri- och rättigheter måste överordnas den fria rörligheten. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa.

3. Hur vill ditt parti att EU ska bidra till fler och tryggare jobb i medlemsländerna?

Vi vill se gemen­samma investeringar i forskning och klimatsmart teknik. Vi vill att EU fokuserar på rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Företag ska inte konkurrera med dålig arbetsmiljö. Den som är ansvarig för ett projekt, ska genom att vi inför huvudentreprenörsansvar göras ansvarig för arbetsmiljön och villkoren för alla som jobbar där. Att investera i ny miljövänlig teknik är att investera i framtidens jobb och välfärd samtidigt som vi tar ansvar för framtida generationer.

4. Vilka EU-satsningar behövs för att rädda klimatet och miljön?

Vi vill att EU driver klimatpolitiken internationellt för att få till stånd ett ambitiöst klimatavtal. Vi kommer under nästa mandatperiod att driva att EU antar krav på utsläppsminskningar 50 % till 2030. Vi vill också att EU arbetar för åtgärder som ger en ökad produktion förnybar energi i Europa samt att kemikaliepolitiken omarbetas så att farliga hormonstörande ämnen förbjuds.

5. Vilka satsningar för jämställdhet vill ditt parti driva i EU-parlamentet?

Kvinnors sysselsättningsgrad inom EU ska ligga på samma nivå som männens. Vi vill stärka välfärden för fler jobb genom åtgärder som långsiktigt stärker mäns och kvinnors möjlighet att yrkesarbeta, exempelvis genom utbyggd barn- och äldreomsorg och förstärkt föräldraförsäkring. Vi vill arbeta för rätten till heltid. Med bättre blandning i styrelserummen blir kvaliteten i besluten bättre. Vi stödjer en kvoteringslagstiftning för bolagsstyrelser så att fler kvinnor kan nå toppositioner.

6. Vilken fråga är viktigast för ditt parti i EU–valet?

Den europeiska högerpolitiken har varken lyckats öka tillväxten eller minska klyftorna mellan människor. Med 26 miljoner arbetslösa pressas lönerna och försämras villkoren också för dem som har jobb. EU har mycket goda möjligheter som vi vill ta tillvara. Därför är jobben den viktigaste frågan. Med en långsiktig näringspolitik, investeringar i forskning och utveckling och ökade möjligheter till praktik och vidareutbildning kan vi bryta massarbetslösheten. Då skapas jobb också i vårt land.

 

Miljöpartiet:

1. Vad vill ditt parti göra i EU­-parlamentet för att minska social dumping, där utländsk arbetskraft arbetar till lägre löner och sämre villkor än inhemsk arbetskraft?

Miljöpartiet vill skärpa EU:s regler för arbetsrätt så att utstationerade arbetare inte får sämre arbetsvillkor och så att lönedumpning motverkas. I översynen av utstationeringsdirektivet som EU-parlamentet och ministerrådet nyligen enades om finns några steg i rätt riktning, till exempel att det blir ett huvudentreprenörsansvar i byggbranschen. Men det finns mer att göra och vi vill fortsätta stärka utstationeringsdirektivet så att det bättre skyddar arbetares rättigheter.

2. EU har varit pådrivande för avreglering och privatisering av offentlig sektor. Vill ditt parti att denna utveckling ska fortsätta efter valet i maj, i så fall inom vilka områden?

Nej, MP vill inte att denna utveckling ska fortsätta. Miljöpartiet röstade t.ex. emot en tvångs-avreglering av medlemsländernas järnvägstrafik tidigare i år.

3. Hur vill ditt parti att EU ska bidra till fler och tryggare jobb i medlemsländerna?

En ambitiös klimatpolitik med investeringar i järnväg, förnybar energi och utbildning är de viktigaste åtgärderna för att skapa jobb. Minst en halv miljon jobb kan skapas i EU på 16 år med ambitiösa klimatmål, enligt EU-kommissionen. MP har varit drivande bakom EU:s ungdomsgaranti som innebär att alla under 25 ska erbjudas jobb, praktik eller utbildning senast fyra månader efter att de blivit arbetslösa.

4. Vilka EU-­satsningar behövs för att rädda klimatet och miljön?

EU måste anta ambitiösa klimatmål innan FN:s klimatmöte 2015. Minska utsläppen, satsa på förnybar energi och lösningar för att spara energi. Vi vill göra det miljövänliga valet billigare och enklare, både för konsumenten och VD:n. Med denna princip vill vi städa upp bland gifterna i barnens vardag, korta djurtransporterna, minska klimatutsläpp och rensa haven från plast. MP har bidragit till en ny hållbar fiskepolitik i EU och vill nu se till så att den blir verklighet och ger mer fisk i havet.

5. Vilka satsningar för jämställdhet vill ditt parti driva i EU-­parlamentet?

MP vill använda kvotering för att uppnå jämställd representation av kvinnor och män vid utnämningar till toppositioner inom EU:s institutioner. Vi kräver kvotering för att uppnå jämställda bolagsstyrelser inom EU. Vi vill införa krav på jämställdhetsperspektiv i all EU-lagstiftning kombinerat med mål som kan följas upp och utvärderas. Vi vill försvara och arbeta målinriktat för rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet.

6. Vilken fråga är viktigast för ditt parti i EU­-valet?

Klimatet. Vi människor har makten att stoppa klimatkrisen. Om vi menar allvar med att jorden inte ska värmas upp mer än två grader måste alla bli medvetna om ett enkelt vetenskapligt faktum: de fossila tillgångarna som finns värderade idag på världens börser utgår ifrån att vi ska släppa ut fem gånger mer koldioxid i atmosfären än vad vi kan göra ifall vi ska stanna inom tvågradersmålet. Vi måste göra det dyrt att släppa ut koldioxid och billigt att satsa på förnybar energi!

 

Centerpartiet:

1. Vad vill ditt parti göra i EU­-parlamentet för att minska social dumping, där utländsk arbetskraft arbetar till lägre löner och sämre villkor än inhemsk arbetskraft?

Vi invänder å det kraftigaste mot att en social dumpning sker i Sverige. I februari i år fanns drygt 17000 aktiva arbetstillstånd för utländsk arbetskraft i Sverige, ungefär en tredjedel av dessa är dataspecialister. LO:s migrationspolitiska expert har dessutom konstaterat att det inte sker någon lönepress inom deras avtalsområden på den svenska arbetsmarknaden.

2. EU har varit pådrivande för avreglering och privatisering av offentlig sektor. Vill ditt parti att denna utveckling ska fortsätta efter valet i maj, i så fall inom vilka områden?

Vi delar inte den bilden. Hur vi utformar vår välfärd och vår offentliga sektor är frågor för Sverige.

3. Hur vill ditt parti att EU ska bidra till fler och tryggare jobb i medlemsländerna?

Genom förbättra företagsklimatet i Europa och arbeta för fler frihandelsavtal mellan EU och andra regioner och länder i världen. Till exempel med USA.

4. Vilka EU-­satsningar behövs för att rädda klimatet och miljön?

Ambitiösa och tydliga gemensamma klimatmål för att öka andelen förnybar energi, använda energin effektivt och minska andelen utsläpp. En högre prissättning på koldioxid, förbjuda giftiga kemikalier som finns i vår vardag, i våra kläder och i våra barns leksaker.

5. Vilka satsningar för jämställdhet vill ditt parti driva i EU-­parlamentet?

EU måste blir bättre på att integrera jämställdhetsperspektivet inom alla EU:s politikområden. Vi vill också att länderna i Europa tar krafttag mot könsdiskriminering och är en tydlig röst för frihet, jämställdhet och demokrati mot omvärlden.

6. Vilken fråga är viktigast för ditt parti i EU-­valet?

Ett smalare men vassare Europa. Vi vill att EU ska upphöra med klåfingrig detaljstyrning av medlemsländerna för att istället fokusera på bland annat miljön vilket år vår tids ödesfråga. 

 

Folkpartiet:

1. Vad vill ditt parti göra i EU-­parlamentet för att minska social dumping, där utländsk arbetskraft arbetar till lägre löner och sämre villkor än inhemsk arbetskraft?

Den svenska arbetsmarknaden ska vara öppen och trygg. Arbetstagare från andra EU-länder ska få de grundläggande skydd som regleras i svenska lagar och kollektivavtal. Det ska vara möjligt att utfärda sanktioner mot oseriösa företag. Samtidigt ska seriösa företag mötas med effektivitet och god service.

2. EU har varit pådrivande för avreglering och privatisering av offentlig sektor. Vill ditt parti att denna utveckling ska fortsätta efter valet i maj, i så fall inom vilka områden?

På vissa områden har EU-samarbetet visserligen lett till gemensamma regler, till exempel för el och gas samt post- och transporttjänster, som har inneburit att nationella monopol har avvecklats, men detta handlar inte om ”offentlig sektor” i stort. Vi är positiva till en mångfald av utförare inom välfärdssektorn, där också privata företag med långsiktigt ansvarsfulla ägare ska kunna delta. Men hur reglerna ska se ut för till exempel friskolor är något som avgörs på svensk nivå.

3. Hur vill ditt parti att EU ska bidra till fler och tryggare jobb i medlemsländerna?

Viktigast är att underlätta för företagande och tillväxt, så att nya jobb skapas. Sveriges välstånd och välfärd är i hög grad beroende av EU:s inre marknad. EU måste fortsätta minska regelbördan för små och medelstora företag. Det behövs en tätare samverkan mellan Europas arbetsförmedlingar och fler lärlingsplatser för Europas ungdomar.

4. Vilka EU­-satsningar behövs för att rädda klimatet och miljön?

Ekonomiska styrmedel som utsläppshandel och koldioxidskatt är centrala redskap. Genom att beskatta koldioxid skapas ett tryck på energieffektivisering i alla EU-länder. Vi behöver satsa på kärnkraft och andra klimatsmarta energislag. Dessutom ska EU vara pådrivande för internationella avtal och åtaganden från världens stora utsläppsländer för att avvärja klimathotet.

5. Vilka satsningar för jämställdhet vill ditt parti driva i EU­-parlamentet?

Jämställdhetsperspektivet ska vara en integrerad del i EU:s beslutsprocess och lagstiftningsarbete. Fler kvinnor behöver in på arbetsmarknaden. Europa har inte råd med världens bäst utbildade hemmafruar. EU bör uppmuntra medlemsländerna till avskaffad sambeskattning och satsningar på barn- och äldreomsorg, så att fler kvinnor kan yrkesarbeta och få ökad ekonomisk frihet att styra sina liv.

6. Vilken fråga är viktigast för ditt parti i EU­-valet?

Det viktigaste arbetet just nu är att fortsätta stärka EU-samarbetet. Det är genom samarbete som vi skapar förutsättningar för tillväxt som i sin tur skapar fler jobb. Det är också genom ökat samarbete som vi kan komma tillrätta med den gränsöverskridande brottsligheten samt lösa klimathotet.

 

Kristdemokraterna:

1. Vad vill ditt parti göra i EU­-parlamentet för att minska social dumping, där utländsk arbetskraft arbetar till lägre löner och sämre villkor än inhemsk arbetskraft?

Kristdemokraterna stödjer den svenska modellen. Vi följer de pågående förhandlingarna om utstationeringsdirektivet, vilka kan få rättsliga följder för kollektivavtalens ställning i förhållande till utländska företag.

2. EU har varit pådrivande för avreglering och privatisering av offentlig sektor. Vill ditt parti att denna utveckling ska fortsätta efter valet i maj, i så fall inom vilka områden?

Ja, KD ser stora fördelar med att tjänstedirektivet (som kan innebära att en del tunga och ineffektiva monopol omregleras) som beslutats, genomförs i alla EU-länder.

Kristdemokraterna vill öka ambitionen och takten för att ta bort floran av de handelshinder som finns kvar.

3. Hur vill ditt parti att EU ska bidra till fler och tryggare jobb i medlemsländerna?

Beräkningar tyder på att om tjänstedirektivet genomfördes i alla medlemsländer skulle välfärden öka med 0,3-0,7 procent, cirka 600 000 nya jobb skapas och tjänstehandeln inom EU öka med 20-40 procent. Kristdemokraterna vill öka ambitionen och takten för att ta bort floran av de handelshinder som finns kvar.

4. Vilka EU–satsningar behövs för att rädda klimatet och miljön?

Vi vill bidra till att EU avger ett offensivt ställningstagande som bidrar till ett nytt globalt bindande klimatavtal som kan ersätta Kyotoprotokollet till klimattoppmötet i Paris 2015.  Vi vill också att det införs en minimiavgift på koldioxid inom hela EU. Kristdemokraterna verkar också för ett välfungerande handelssystem med utsläppsrätter, som ökar resurserna till klimatrelaterad forskning och investeringar i miljövänlig teknik.

5. Vilka satsningar för jämställdhet vill ditt parti driva i EU­-parlamentet?

Män och kvinnor ska ha rätt att göra karriär på samma villkor. EU:s länder ser olika ut och därför går det inte att detaljreglera. Mäns våld mot kvinnor kan ytterst ses som en jämställdhetsfråga. Närmare en fjärdedel av kvinnor i Europa utsätts för fysiskt våld någon gång under sin livstid. Sexuellt våld drabbar mer än var tionde kvinna. Vi arbetar för att politiska tillsättningar ska ha en jämn könsfördelning, bekämpar könsdiskriminering och vill öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor.

6. Vilken fråga är viktigast för ditt parti i EU-­valet?

Några frågor som kristdemokraterna prioriterar högt är att inom EU få bort hinder som kvarstår på den inre marknaden, dessa hinder bromsar upp jobbskapandet. Vi jobbar för ett solidariskt och humant asyl– och flyktingsystem och vi jobbar för klimat och miljö. Vi vill verka för att EU som helhet strävar efter att till år 2020 minska växthusgasutsläppen med 30 procent, snarare än dagens EU–mål om en 20 procentig minskning jämfört med 1990 års utsläppsnivåer.

 

Moderaterna:

1. Vad vill ditt parti göra i EU-­parlamentet för att minska social dumping, där utländsk arbetskraft arbetar till lägre löner och sämre villkor än inhemsk arbetskraft?

Om utländsk arbetskraft arbetar till sämre villkor eller lägre löner än inhemsk arbetskraft bryter arbetsgivaren mot utstationeringsdirektivet. Enligt utstationeringsdirektivet ska minimivillkor i värdlandets regler tillämpas på vissa angivna områden. Det handlar om regler som bland annat rör lön, betalda semesterdagar, arbetstid och arbetsmiljö ­ den så kallade hårda kärnan.  Därför är det viktigt att säkerställa att utstationeringsdirektivet efterlevs.

2. EU har varit pådrivande för avreglering och privatisering av offentlig sektor. Vill ditt parti att denna utveckling ska fortsätta efter valet i maj, i så fall inom vilka områden?

Det avgörande, och viktigaste, är att de välfärdsverksamheter som finns ska hålla hög kvalitet, har god tillgänglighet och är lika bra, oavsett om man väljer privata eller offentliga utförare. Med det sagt är det vår fasta övertygelse att hur olika medlemsländer väljer att utforma exempelvis sina skol- eller vårdsystem inte ska vara en fråga för EU utan för medlemsländerna. Hur utvecklingen ska vara i varje land är upp till dess medborgare att bestämma.

3. Hur vill ditt parti att EU ska bidra till fler och tryggare jobb i medlemsländerna?

Europa måste möta den globala konkurrensen från länder som Kina, Indien och USA med hög kunskapsnivå, fri rörlighet och välutvecklade företag i konkurrenskraftiga branscher. Dit når vi genom ordning och reda i ekonomin och en utvecklad inre marknad. Vi ska vara drivande för fler frihandelsavtal och verka för en EU-budget som bidrar till ökad konkurrenskraft, bland annat genom ökade satsningar på forskning och utveckling.

4. Vilka EU­-satsningar behövs för att rädda klimatet och miljön?

EU står för 10 procent av världens utsläpp och Sverige för en dryg promille. Därför är det avgörande att vi leder väg för ett globalt klimatavtal. Genom att visa att det går att förena ekonomisk tillväxt med utsläppsminskningar kan vi visa vägen för andra länder. EU:s viktigaste uppgift är att tala med en samlad, tydlig och ambitiös röst och framförallt spela en aktiv roll för ett globalt klimatavtal.

5. Vilka satsningar för jämställdhet vill ditt parti driva i EU­-parlamentet?

EU har världens bäst utbildade hemmafruar, här finns en stor outnyttjad potential och en struktur som håller jämställdhetsutvecklingen tillbaka. OECD skrev i sin rapport Closing the gender gap om den enorma potential som finns inom ramen för OECD–länderna om kvinnor deltar på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män. Bara i Sverige rör det sig om 10 % BNP–ökning och vi har redan idag ett av de jämnaste arbetskraftsdeltagandet i världen. Det här en viktig fråga att driva på EU-nivå.

6. Vilken fråga är viktigast för ditt parti i EU­-valet?

Bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Detta skapar vi genom att vara en tydlig röst för ordning och reda i ekonomin, fortsätta utveckla den inre marknaden och stå upp för den fria rörligheten. Därför driver vi även på för en framtidsinriktad och återhållsam EU-budget som bidrar till att stärka vår konkurrenskraft, bland annat genom mer resurser till forskning och utveckling.

 

Piratpartiet:

1. Vad vill ditt parti göra i EU­-parlamentet för att minska social dumping, där utländsk arbetskraft arbetar till lägre löner och sämre villkor än inhemsk arbetskraft?

Demokratin i EU fungerar dåligt idag. Dålig transparens ger för stort inflytande åt lobbyister. Direktvalda politiker har för lite inflytande; ministrar kan lätt skylla på varandra och gömma sitt ansvar inför väljarna. Piratpartiet vill därför att EU ska göras öppnare och mer demokratiskt. Medlemsländernas parlament måste få bättre insyn i förhandlingarna i ministerrådet, så de kan utkräva ansvar av sina ministrar. På det sättet kan EU sluta att vara som julafton för lobbyister från storföretag.

2. EU har varit pådrivande för avreglering och privatisering av offentlig sektor. Vill ditt parti att denna utveckling ska fortsätta efter valet i maj, i så fall inom vilka områden?

Vi vill kämpa för att motverka de stora före detta statliga teleoperatörernas monopol på internet- och telekommunikation, eftersom det leder till dyrare och sämre nättjänster för unionens medborgare. Detta berör främst de illa avreglerade telemarknaderna i södra Europa. En avreglerad och privatiserad telemarknad med god konkurrens kan bidra till högsta möjliga hastigheter på Europas internetsatsningar, till rimliga priser för konsumenterna.

3. Hur vill ditt parti att EU ska bidra till fler och tryggare jobb i medlemsländerna?

Vi ser idag ett Europa med stagnerande ekonomi, där unga drabbas särskilt hårt av att inte få riktiga jobb. Det kan bara lösas genom att Europa ligger i framkant för innovation och teknisk utveckling. Med nya idéer och företag stimuleras ekonomin, vilket ger mer pengar till barnomsorg, skola och vård liksom fler jobb för butiksbiträden, frisörer och byggjobbare. Därför vill vi öka EU:s satsningar på forskning och även satsa på en väl fungerande infrastruktur, inte minst digitalt.

4. Vilka EU­-satsningar behövs för att rädda klimatet och miljön?

Vi vill även ha ökat fokus på att ställa om EU:s energiproduktion så att den blir mer hållbar. Dessutom vill vi se över den skadliga inverkan som immaterialrätt kan ha på tekniköverföring till fattigare länder. Det är superdumt ifall fattiga länder som strävar efter att höja medborgarnas levnadsstandard, inte ska ha råd att ²hoppa över² miljöförstörande teknik till förmån för hållbara alternativ, därför att de inte har råd att betala licenspengar till storföretag i de rika länderna.

5. Vilka satsningar för jämställdhet vill ditt parti driva i EU­-parlamentet?

Vi anser att det i hela unionen ska vara förbjudet att diskriminera utifrån sexuell läggning och könsidentitet. Samkönade äktenskap och partnerskap ska tillåtas i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land.

6. Vilken fråga är viktigast för ditt parti i EU­-valet?

I vårt valmanifest har vi identifierat sjuområden. Vi vill bl.a. ha ett starkt personuppgiftsskydd i EU. Företag ska inte få handla med känslig information om människor. Detta är viktigt när t.ex. Facebook samlar in integritetskänslig information.

I arbetet med regelverket har den svenska regeringen och de flesta svenska parlamentariker vikt sig för påtryckningar från amerikanska IT-företag. En röst på Piratpartiet är en röst för ett ordentligt personuppgiftsskydd.

Fotnot: Mer information om partiernas EU-valprogram finns på deras hemsidor.