SVAR: I grundlagen står att var och en är tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna, det vill säga stat, kommun eller landsting. Om du är anställd som busschaufför hos kommunen kan du alltså hävda din grundlagsskyddade yttrandefrihet och kommunen kan inte förbjuda dig att framföra kritik mot arbetsgivaren. Däremot, om du är anställd av ett privat bolag kan du inte hävda detta skydd. I stället gäller att du har en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren, vilket i korthet innebär att du inte får skada arbetsgivaren.

Även den som är anställd hos en privat arbetsgivare har ändå en viss kritikrätt och yttrandefrihet. Men Arbetsdomstolen har slagit fast att privatanställda arbetstagare är skyldiga att först vända sig till arbetsgivaren med sin kritik innan de vänder sig till utomstående och till exempel gör en anmälan till myndighet. Detta gäller, enligt Arbetsdomstolen, i vart fall om det inte handlar om mycket allvarliga regelöverträdelser eller missförhållanden hos arbetsgivaren.

Den arbetstagare som i en intern diskussion med sina arbetskamrater uttrycker kritiska synpunkter på arbetsgivaren och arbetsledningen bryter inte mot lojalitetsplikten. Däremot kan ju sådana synpunkter i längden ge upphov till samarbetssvårigheter. Vid avlösning finns behov av att till nästa förare framföra nödvändig information, oavsett om informationen är positiv eller negativ. Detta gäller inte minst ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Ni har förstås rätt att överföra denna information. Om ert arbete är organiserat så att avlösning sker i bussen och passagerare kan råka höra vad som sägs er förare emellan, innebär detta inte att ni bryter mot lojalitetsplikten. Om arbetsgivaren ser det som ett problem får vederbörande ordna med informationsöverföring vid avlösning på annat sätt. Jag råder dig att kontakta din lokala fackliga organisation och ditt skyddsombud.