SVAR: Efter 180 dagar med sjukpenning ska den försäkrades arbetsförmåga normalt sett jämföras mot normalt förekommande arbete. Men det finns ett par undantag för att arbetsförmågan inte ska prövas mot hela den vanliga arbetsmarknaden eller ”normalt förekommande arbete” som det heter i lagen. Ett av dessa undantag är om det skulle vara ”oskäligt” att jämföra arbetsförmågan mot alla normala arbeten.

Undantaget tar sikte på allvarliga sjukdomar som cancer, där arbetsförmågan kan växla, eller pågående medicinsk behandling i syfte att förebygga en allvarlig sjukdom. Funktionshinder till följd av olyckor eller stroke med betydande konsekvenser för arbetsförmågan och med långvarig rehabilitering som följd, kan också ingå i undantaget. I förarbetena nämns till exempel förlamningar och förlust av kroppsdel eller förmågan att tala. Det ska också finnas en av Försäkringskassan godkänd plan för sådan rehabilitering.

Även om det är en olycka som ligger bakom din sjukskrivning behöver det inte handla om en ”oskälig”-situation per automatik. Det räcker alltså tyvärr inte med att ditt lyft skulle räknas som olycka, utan det måste vara fråga om svåra konsekvenser och Försäkringskassan måste också ha godkänt en plan för rehabilitering. Min erfarenhet är att undantaget tillämpas mycket restriktivt och din situation faller sannolikt inte in under det. Utgången i förvaltningsrätten har med största sannolikhet alltså inte berott på om din skada ska definieras som olycksfall eller inte. Men domstolens redogörelse för undantaget, som du beskriver det, har kanske inte varit tydlig nog på denna punkt.

Utan mer information är det svårt att uttala sig närmare om ditt fall. Du kan kontakta din lokala fackliga avdelning och ansöka om rättshjälp för att driva ditt ärende vidare till kammarrätten. Du kan också titta på möjligheterna att anmäla ditt olycksfall som arbetsskada till AFA Försäkring.