SVAR: Arbetstidslagen gäller för allt arbete en arbetstagare utför för en arbetsgivares räkning, oavsett om verksamheten är privat eller bedrivs av stat, kommun eller landsting. Det finns några få verksamheter som är undantagna, exempelvis arbete i arbetsgivarens hushåll och arbete på fartyg. Det är riktigt att allmän övertid får tas ut med högst 200 timmar per kalenderår och tidigare krävdes dispens från Arbetsmiljöverket för ytterligare övertid utöver de 200 timmarna. Från  1 augusti 2011 gäller dock att arbetsgivare kan låta anställda arbeta extra övertid utan särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket, om det finns särskilda skäl för det och situationen inte gått att lösa på annat rimligt sätt.