SVAR: Både nattarbete och ensamarbete innebär arbetsmiljöproblem. Nattarbete är arbete som utförs någon gång mellan 22.00 och 07.00, dock högst sju timmar per natt. Normalt sömnbehov är sju-åtta timmar per dygn.

Nattarbete innebär en påfrestning, eftersom det är svårare att vara vaken på natten och sova på dagen. Trötthet ökar risken för olyckor och nattarbete kan få långsiktiga konsekvenser för hälsan. Därför ska nattarbetande erbjudas läkarundersökning innan anställningen inleds och därefter med jämna intervall.

Det låter riskfyllt att en arbetstagare ensam sköter städning, tvätt och strykning och samtidigt har ansvar för de vårdtagare som behöver hjälp och tillsyn under natten.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete är arbetsgivaren skyldig att så långt det är möjligt se till så att den som  utför arbetet ensam inte löper större risk för skada än om flera gemensamt utför arbetet.

Finns en påtaglig risk för olycksfall ska det ordnas så att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation. Kan godtagbar säkerhet inte uppnås på annat sätt får arbetet inte utföras ensamt.

En arbetsgivare som anordnar ensamarbete med risk för skada ska underrätta skyddsombud. Enligt Arbetsmiljöverket stör arbete nattetid människans biologiska rytm och risken för olycksfall och felhandlingar är större än på dagen. Därför är det väsentligt att ensamarbete förläggs på natten bara om arbetsuppgiften så kräver. Det är svårt att förstå varför städning, tvätt och strykning måste ske nattetid. Ta upp frågan med ditt skyddsombud som kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärd-er enligt arbetsmiljölagen.