SVAR: Du har alldeles rätt i att det är en fråga för skyddsombudet. Om utomstående utsätter en arbetstagare för trakasserier och mobbning på arbetsplatsen är det ett arbetsmiljöproblem. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare sägs det i både arbetsmiljölagen och i en av arbetsmiljöverkets föreskrifter att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren är också skyldig att genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Vad kan då skyddsombudet göra? Arbetsmiljölagen ger ett skyddsombud rätt att vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärder för att arbetsmiljön ska bli tillfredsställande. Arbetsgivaren ska då utan dröjsmål lämna skyddsombudet besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte detta eller inte åtgärdar arbetsmiljöproblemen inom skälig tid, kan skyddsombudet begära att Arbetsmiljöverket meddelar ett föreläggande eller ett förbud riktat mot arbetsgivaren.