– Jag gissar att rätt många kommuner kommer avvakta för att se om det blir verklighet. Den första kommunen som blir stämd av Socialstyrelsen blir något slags pilotfall om det går så långt, säger Staffan Werme som är ordförande Sveriges kommuner och landstings (SKL) beredning för primärvård och äldreomsorg.

Kommunerna kommer inte att öka bemanningen till dess att föreskrifterna träder i kraft i mars nästa år?

– Nej det tror jag inte. Det finns jättemånga osäkerheter som föreskrifterna ser ut nu, till exempel vad kraven på nattbemanning innebär i frågan om antal brukare per personal, säger Staffan Werme, som också är kommunalråd i Örebro.

Där har man räknat ut att det kommer kosta 100 miljoner extra per år att leva upp till de nya bemanningskraven. Kritiken har varit hård från Kommunsverige och SKL har fört ett ordkrig med Socialstyrelsen sedan myndigheten bestämde att bemanningen måste bli bättre. Arbetsgivarorganisationen hävdar till exempel att kostnaderna kommer bli minst dubbelt så höga som vad Socialstyrelsen beräknat. SKL menar att de nya föreskrifterna är olagliga eftersom en myndighet måste få riksdag och regerings tillåtelse innan den fattar beslut som innebär så stora kostander för kommunerna.

– Socialstyrelsen kan bara utfärda föreskrifter inom den ram som staten har gett dom, säger Staffan Werme.

Socialstyrelsen argumenterar å sin sida att det är de äldres och dementas behov som ska styra bemanningen på boendena. De nya föreskrifterna förtydligar bara de krav som redan finns i socialtjänstlagen, menar man.

Har äldreomsorgen inget behov av ökad bemanning?

– På vissa ställen är det säkert underbemannat. Jag har varit på äldreboenden där det krävs mer personal och i många fall prioriterar kommunpolitikerna äldreomsorgen alldeles för lågt. Men man kan inte säga att det generellt behövs ökad bemanning.

Socialstyrelsens granskning 2010 visade att 70 procent av demensboendena de besökte var underbemannade?

– Ja men den är väldigt tolkningsbar den undersökningen. Vi vet till exempel inte om bemanningen har skapat ett problem för de boende? Mer otrygghet? Fler sjukdomsfall? , säger Staffan Werme.

Regler om bemanning

Hösten 2010 avslöjas att äldre lämnas ensamma nattetid på låsta demensenheter. Socialstyrelsens inspektörer slår fast att nära sju av tio boenden har för lite personal för att garantera de äldres trygghet och säkerhet. Riksdagen röstar igenom ett förslag att skärpa kraven på bemanning och i juli 2012 beslutar Socialstyrelsen att kommunerna måste fatta beslut om exakt vilken hjälp varje boende ska få och att bemanningen sedan anpassas så att alla får den hjälpen.
Det ska även finnas tillräckligt med personal så att den som behöver akut hjälp ska få det utan dröjsmål. Föreskrifterna gäller både demensboenden och särskilda boenden.
I höstas meddelade Socialstyrelsen att reglerna ska införas först 2015.