Vad är PER- modellen?

– PER står för pedagogiska, emotionella och relationsskapande verktyg. Modellen grundades av Pär Hägglund som är chef för en stödenhet för demenssjuka i Härnösands kommun. Syftet är att ge den som drabbas av en demenssjukdom stöd i ett tidigt skede. Man blir rekryterad till gruppträffar direkt efter diagnosen. Samtidigt erbjuds deras närstående anhörigträffar. På många håll i Sverige tar det flera år att få hjälp, så jag tror att den här modellen är ganska unik. Dessutom har min forskning visat att PER- modellen höjer livskvaliteten för demenssjuka och anhöriga samt sparar pengar åt kommunen, genom att fler med demens kan bo kvar hemma längre. Det är en fördel att ha vetenskapligt stöd för en sådan här modell.

På vilket sätt blir de demenssjuka hjälpta av gruppträffar?

– De känner större trygghet i tillvaron om de får social gemenskap med andra i samma situation. Många tycker det är skönt att veta att andra känner igen dem, även om de själva inte alltid känner igen andra. Vi har olika grupper för olika funktionsnivåer, så att de som deltar i träffarna ska ha så mycket gemensamt som möjligt.

Hur kan personal i demensvården dra nytta av PER- modellen?

– Det kan underlätta för personal på demensboenden att vårdtagarna och deras anhöriga har fått stöd i ett tidigt skede. I den här modellen ingår att den demenssjuka själv får skriva sin levnadsberättelse medan funktionsnivån fortfarande är ganska hög. Samarbetet mellan olika vårdinstanser underlättas när vårdtagaren och de anhöriga får stöd genom hela resan. Med PER- modellen är de anhöriga bättre förberedda när den demenssjuka hamnar på ett särskilt boende, vilket underlättar för personalen.

Varför började du forska om stöd till demensdrabbade?

– Jag har jobbat med demenssjuka i många år, först som vårdbiträde och sedan som sjuksköterska och specialistsjuksköterska. När jag blev antagen som doktorand kändes ämnet relevant eftersom jag är insatt i problematiken.

Hur många kommuner använder PER- modellen?

– Än så länge bara Härnösand, men tanken är att sprida den till övriga landet. Mittuniversitetet och kommunen har nu sökt varumärkesskydd för PER- modellen.