Riksdagsledamöterna Ali Esbati (V) och Hillevi Larsson (S) hade i var sin interpellation frågat Elisabeth Svantesson om regeringen tänker riva upp Lex Laval sedan lagen kraftigt kritiserats av Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Tidigare har lagen också kritiserats av FN-organet ILO:s expertkommitté.

Elisabeth Svantessons besked är att Lex Laval inte kommer att ändras trots kritiken om att lagen anses strida mot grundläggande fackliga rättigheter att förhandla och ta konflikt för att teckna kollektivavtal, enligt ILO-rätten och Europarådets Sociala stadga.

– Lex Laval har kommit till för att vi ska leva upp till EU-rätten. Det är vår förpliktelse att följa den, säger Elisabeth Svantesson till Kommunalarbetaren efter att i nära tre timmar har debatterat arbetsmarknadspolitik, Lex Laval och visstidsanställningar i riksdagen.

Hon tycker att Europarådets kommitté för sociala rättigheter och ILO:s expertkommitté har dragit fel slutsatser när de kritiserar Lex Laval.

Det är också innebörden i det svar regeringen lämnat till Europarådets ministerkommitté som i början av nästa år ska ta ställning till om Sverige ska kritiseras utifrån yttrandet från kommittén för sociala rättigheter. Regeringen tycker inte att den ska ha någon kritik av ministerkommittén.

Majoriteten i riksdagen, S, V, MP och SD, har tidigare tvingat regeringen att utvärdera Lex Laval. Därför har en parlamentarisk utredning utsetts som ska granska lagen. Men oppositionen är kritisk till att utvärderingen bara får göras i förhållande till EU-rätten.

– Utredningen borde också se hur Lex Laval lever upp till annan internationell rätt, som ILO-rätten och Europarådets sociala stadga, sa Ali Esbati i riksdagsdebatten.

Elisabeth Svantesson är inte beredd att ge något sådant tilläggsdirektiv.

– Det står redan nu utredningen fritt att göra en prövning av Lex Laval i förhållande till annan internationell rätt än EU-rätten, om den vill göra det, säger hon.

Hillevi Larsson uppmanade regeringen att mer tufft ställa upp för den svenska modellen i EU.

– Bland annat genom att arbeta för ett socialt protokoll som sätter fackliga rättigheter före kapitalets frihet att röra sig över gränserna, sa hon.

Elisabeth Svantesson vill inte ha ett socialt protokoll men betonade att regeringen varje vecka i varje förhandling i EU ställer upp för den svenska modellen.

Det fick hon också erkännande för av V och S i debatten.

– Men samtidigt har regeringen gått längre än vad EU-rätten kräver när det gäller Lex Laval, sa Ali Esbati.

För drygt en vecka sedan enades EU:s arbetsmarknadsministrar om hur de vill förändra tillämpningen av utstationeringsdirektivet. Detta direktiv talar om vilka krav som ska gälla för utländsk arbetskraft som tillfälligt arbetar i ett annat EU-land.

Förslaget, som nu ska förhandlas med EU-parlamentet och kommissionen, innehåller bland annat krav om att huvudentreprenörer i byggbranschen blir ansvarig för hur en underentreprenör sköter sig i förhållande till lagar och avtal.

Medlemsländerna föreslås samtidigt få rätt att införa samma entreprenörsansvar inom fler branscher och inom flera underentreprenörsled.

– Resultatet av förhandlingarna av detta direktiv kan förändra Lex Laval, säger Elisabeth Svantesson till Kommunalarbetaren och betonar att lagen inte ska rivas upp utan möjligen justeras för att bättre leva upp till EU-rätten.

Men önskan att leva upp till EU-rätten är inte lika stark när det gäller reglerna för visstidsanställda där kommissionen hotar med att dra Sverige inför EU-domstolen.

Kommissionen anser att det strider mot EU:s visstidsdirektiv när det i Sverige är möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra i det oändliga.

Elisabeth Svantesson upprepade i riksdagen regeringens svar att lagen inte kommer att ändras.

– Det finns inte några kända exempel på där möjligheten att visstidsanställda har missbrukats som kommissionen påstår kan inträffa. Visstidsanställningar är viktiga för att ge ungdomar och andra möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, sa Elisabeth Svantesson.

Samtidigt som debatten pågick i riksdagen kallades fack och arbetsgivare till ett möte på arbetsmarknadsdepartementet för att diskutera en utredning om hur de svenska reglerna för visstidsanställningar fungerar i praktiken.

Efter det mötet var TCO:s chefsjurist Samuel Engblom måttligt förtjust över regeringens agerande. Han förklarar att TCO och LO gärna hjälper till med att genomföra en statistisk kartläggning, men att detta inte löser problemet.

– Sverige bryter mot EU-rätten, det borde regeringen snabbt göra något åt. Nu känns det som att regeringen istället försöker vinna tid för att slippa en stämning inför EU-domstolen innan valet i maj till EU-parlamentet. Förhoppningen är väl att en ny kommission efter detta val släpper denna fråga, säger Samuel Engblom.