SVAR: I studieledighetslagen finns mycket riktigt bestämmelsen du syftar på. Arbetstagare som varit studieledig ska vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om anställningsförhållanden och anställningsvillkor, som om han eller hon inte haft ledigt. Bestämmelsen kan inte avtalas bort genom kollektivavtal. Uppstår det tvist om den kan facket lägga ett så kallat tolkningsföreträde, vilket innebär att fackets mening gäller tills tvisten avgjorts av domstol. Bestämmelsen är en garanti för att arbetstagaren inte ska komma i sämre läge än om han eller hon varit kvar i arbete. En jämförelse ska alltså göras med vilka förändringar din arbetsgivare kunnat göra om du inte varit studieledig.

Frågan blir därför om din arbetsgivare kunnat flytta dig från nattjänst till dagtjänst även om du arbetat kvar och inte varit studieledig? Arbetar du inom en kommun eller ett landsting säger kollektivavtalet att det krävs vägande skäl för att stadigvarande förflytta arbetstagaren mot hans eller hennes önskan. Jag råder dig att kontakta ditt lokala fack för att få klarlagt om din arbetsgiv-are kan flytta på dig. Om så inte är fallet finns möjlighet för facket att lägga ett tolkningsföreträde.