Innan kvinnan ansökte om halv sjukersättning hade hon arbetstränat under 13 månader och lyckats arbeta halvtid i ett anpassat arbete. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om halv sjukersättning, trots att behandlande läkare och Arbetsförmedlingen bedömt arbetsförmågan som nedsatt till 50 procent. Försäkringskassan menade att alla rehabiliteringsåtgärder inte var uttömda och ansåg att hennes arbetsförmåga inte var ”stadigvarande nedsatt för all framtid i förhållande till alla arbeten på den reguljära arbetsmarknaden”.

Anne Rajmic är förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd och har företrätt kvinnan mot Försäkringskassan:

– De ansåg att eftersom hon uppnått 50 procents arbetsförmåga, från noll, så menade de att om hon prövade att arbetsträna mer kanske hon skulle kunna jobba mer, eftersom arbetsträningen hade haft en god effekt. Hon prövade också att jobba mer, men det gick inte.

Anne Rajmic säger att skillnaden mellan Förvaltningsrättens och Kammarrättens respektive domar är ”en bedömningsfråga”, och att ingen ny information har tillkommit. Däremot har flera betydelsefulla domar i högre instanser kommit och dessa kan ha påverkat Kammarättens bedömning:

– Högsta Förvaltningsdomstolen har i tre domar konstaterat att alla rehabiliteringsmöjligheter inte måste vara uttömda för att man ska ha rätt till sjukersättning. Det är möjligt att Kammarrätten tog hänsyn till det i sin bedömning.  

En dom som föll i Högsta Förvaltningsdomstolen tidigare i höst (som KA också tidigare har skrivit om) tydliggjorde bland annat hur sjukdomshistorik ska betraktas vid ansökningar om sjukersättning. Enligt den domen ska inte diagnoserna i sig vara avgörande för de beslut som handläggarna vid Försäkringskassan fattar, utan att sjukdomshistoriken ska tillmätas stor vikt vid bedömningarna.

– Den domen kan ha påverkat utfallet, säger Anne Rajmic.

LO-TCO Rättsskydd vinner knappt hälften av de sjukersättningsärenden de driver. Anne Rajmic tror att allt fler kan komma att få rätt till sjukersättning framöver, i och med att Försäkringskassan under det senaste året har beviljat sjukersättning allt oftare.