Hemtjänstens utförare ringer och meddelar att den utsatta tiden inte räcker för personlig omvårdnad exempelvis på morgonen. Distriktssköterskan ifrågasätter om den äldre förstår att ta mediciner på eget ansvar och att ett egenvårdsintyg då inte är lämpligt. Den äldre själv kontaktar kommunens äldreomsorg för att ansöka om hjälp med ledsagning till ett läkarbesök eller hjälp med städning. Sjukhusets ”Webcare”-system informerar när en vårdplanering påkallas inför utskrivning. Anhöriga upptäcker att mamman som får hjälp med matlagning i hemmet behöver sällskap eller stöd för att äta.
  Många har åsikter om hur insatserna ska genomföras och vad det är som det behöver beslutas om. Den schablonbestämda tiden utifrån kommunens riktlinjer och insatsen i sig blir ofta föremål för diskussion. Med dagens befintliga resurser är biståndsbedömningen många gånger en omöjlig uppgift.
  Beslutet måste preciseras i minuter innan beställning skickas till utförare. Det får till exempel inte ta mer än 30 min med personlig omvårdnad på morgonen och 15 min på kvällen. Duscha 30 minuter och 10 minuter att sätta på stödstrumpor. Måltidsstöd inklusive värmning av mat får ta 30 minuter, bara för att ge några exempel. Om summan av tid känns för hög rundas bedömningen av nedåt eftersom en del saker kan göras samtidigt där hemma. Hemtjänstens uppgifter är individuellt anpassade men kan i princip bara ge stöd och hjälp utifrån en förutbestämd punktinsats som när det ska verkställas ibland ger upphov till hårklyverier.

Arbetssituationen är inte rimlig med ca 100-150 ärenden per handläggare blir även uppföljningarna akutstyrda och sker när ”något händer”. När någon påkallar ett behov initieras en ansökan om insatser. Då inleds även en lagstadgad utredningsprocess som ska omfatta personens hela livssituation; familj, social situation, bakgrund, hälsa, aktuell situation och bedömning, motivering och beslut. Vid avslag bifogas information om hur beslutet kan överklagas. Biståndsbedömning är myndighetsutövning.  
  Socialtjänstlagen betonar den enskildes medverkan vid insatsernas genomförande vilket förutsätter självbestämmande. Svensk lagstiftning värnar om den enskildes rättssäkerhet men jag anser att utredningen, bristen på uppföljning, utförandet, metoderna för genomförandet inte är kompatibla med rättsäkerhet. Orsaken till det är dels lagstiftarens krav för det som innebär myndighetsutövning men framförallt upplägget med punktinsatser kombinerat med hög ärendemängd. Förvaltningsrättsliga frågor tillhör inte vanliga människors vardag och det finns enskilda som tror att de behöver en advokat för att överklaga.  

Ett demokratiskt organiserat samhälle möjliggör inflytande på den enskildes villkor. År 2011 infördes den nya värdegrunden och bestämmelsen om ökat brukarinflytande för äldreomsorgen. Ändringen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.
  Idag styrs arbetet av klockan både för kommunens biståndsbedömare samt för personalen i utförarledet. Serviceinsatserna städ, inköp och tvätt samt trygghetslarm skulle kunna fortsätta vara som de är. De kommuner som har inför LOV har kvar valet av utförare vilket stärker den äldres inflytande. Men om man kastar om i det övriga systemet skulle den äldres behov och välbefinnande få avgöra. Punktinsatserna är ett rent resursslöseri och kan inte vara det som styr en personlig omvårdnad.

Låt en person från hemtjänsten istället ha huvudansvaret för två till fyra brukare, på heltid, inom ett geografiskt område. Det ökar kontinuiteten och den äldres medverkan. För personalen blir det mer lustfyllt och en bättre arbetssituation. Låt dagsformen bestämma innehållet hos den äldre. Den enskildes uppfattning skall nämligen alltid efterfrågas. Finns det serviceinsatser kan dessa nu få ingå i samma uppdrag eftersom det här handlar om de äldre som idag har mycket hjälp av hemtjänsten, flera gånger per dag.
  Den här modellen tror jag tillgodoser utformningen av biståndsbesluten för äldre personer över 65 år. Den kan jämföras med trygg tillvaro och värdigt bemötande i hemmet.