Bakgrunden till satsningen handlar om kunskapsbrist, inte om en ökning av arbetsskador- och sjukdomar, enligt Ulf Strandberg, projektledare för satsningen vid Arbetsmiljöverket:  
   – Vi har sett att det saknas en del kunskaper, om hur man bedömer olika risker och om vilka rutiner som behövs för att man ska kunna jobba systematiskt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Varje år görs omkring 30 000 inspektioner på arbetsplatser, och dessa kommer inte att bli fler i och med den nya satsningen. Däremot kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet att få ett tydligare fokus vid inspektionerna.

Det handlar bland annat om:
• Att göra kontinuerliga risk- och konsekvensbedömningar.
• Att ta fram och uppdatera handlingsplaner för det framtida arbetsmiljöarbetet.
• Att rätt åtgärder sätts in när någonting fungerar dåligt.
• Att dra lärdom av tillbud.  
• Att arbetsmiljöarbetet hela tiden följs upp på arbetsplatserna.

Arbetsmiljöverkets råd om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska bland annat samlas i en bok istället för i olika häften. Samtidigt ska texterna förenklas så att de blir lättare att förstå. Enligt Ulf Strandberg händer det att verket får höra att deras råd inte alltid är begripliga.

En del av satsningen riktar sig särskilt mot små företag, vilka ofta uppger att det är tids- och kunskapsbrist som orsakar brister i arbetsmiljöarbetet. Här vill även Arbetsmiljöverket utveckla sina metoder för att bättre nå ut med information.
   – Det handlar om att vi ska försöka bygga upp en tvåvägskommunikation. Vi vill snabbt kunna samla in signaler om vad som inte fungerar och anpassa vårt stöd efter det, säger Ulf Strandberg.   
   Ett annat delmål med satsningen handlar om hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan bli mer tillgänglig på webben.