SVAR: Om du går på Bussbranschavtalet finns det reglerat i avtalet enligt nedan:
  Heltidsanställd arbetstagare får inte utföra arbete eller bedriva ekonomisk verksamhet, själv eller genom annan, för ett företag som konkurrerar med företaget där arbetstagaren är anställd. Arbetstagare får inte heller åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka negativt på arbetstagarens tjänst. Om en arbetstagare ämnar åta sig ett uppdrag eller en bisyssla ska arbetstagaren först samråda med arbetsgiv­aren.
  Arbetstagaren är alltså skyldig att vid förfrågan från arbetsgivaren uppge bisysslor, samt deras omfattning och innehåll. Finner arbetsgivaren bisysslan hindrande för arbetsuppgifterna eller anser att den kan påverka arbetstagarens utförande av sitt arbete i anställningen, kan han förbjuda bisysslan.
/Per Svensson