Medlingsinstitutet släppte nyligen sin årligen återkommande rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män. I den konstateras det att lönegapet mellan kvinnor och män är 13,9 procent. Det är helt oacceptabelt att kön fortfarande är en avgörande faktor för hur mycket pengar du har i din plånbok varje månad.

Istället för att prata procentsatser låt oss tala kronor för att tydliggöra vad denna lönediskriminering innebär. På svensk arbetsmarknad uppgick medellönen för heltidsarbete förra året till 27 600 kronor för kvinnor och 32 100 kronor för män. Det innebär en löneförlust för heltidsarbetande kvinnor på 54 000 kronor under ett år. Under ett helt arbetsliv är det 2,4 miljoner kronor.

Egentligen är skillnaden mellan kvinnors och mäns löneinkomster större än den bild som Medlingsinstitutet förmedlar. När siffror för lönegapet tas fram räknas allas inkomster upp till heltid. Men kvinnor arbetar i mycket större utsträckning deltid än vad män gör. Tar vi hänsyn till att kvinnors deltidsarbete är lönegapet 23,1 procent. Pratar vi kronor innebär kvinnors deltidsarbete att den faktiska löneinkomsten per månad sjunker till 24 700 kronor. Lönegapet mellan kvinnor och män blir då 7 400 kronor per månad. Den faktiska löneförlusten för heltidsarbetande kvinnor är egentligen 89 000 kronor under ett år och 4 miljoner kronor under ett helt arbetsliv.

Yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken som huvudsak innehas av män, trots att yrkena kan antas vara av lika värde med avseende på arbetets svårighetsgrad. LO:s årliga bearbetningar av SCB:s lönestatistik visar tydligt att avtalsområden/branscher med en majoritet kvinnor har betydligt lägre lön än där majoriteten är män.
  Kommunals medlemmar jobbar till stor del inom vård- och omsorgssektorn. På grund av att sektorn domineras av kvinnor, och inte beroende på arbetets svårighetsgrad eller på de enskilda individernas kompetens, värderas arbetet lägre. Denna strukturella diskriminering, som är riktad mot yrke och inte mot enskilda individer, är den enskilt största förklaringen till att kvinnor tjänar mindre än män.

Utvecklingen mot jämställda löner har stagnerat. Därför är det hög tid att ta nästa steg mot en arbetsmarknad utan strukturell diskriminering av kvinnoyrken. Det är hög tid för jämställda löner.

För att komma tillrätta med den strukturella lönediskrimineringen av kvinnodominerade yrken föreslår Kommunal bland annat följande:
  • Att löner för kvinnodominerade yrken uppvärderas i relevans till den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver. 
  • Att lågavlönade och kvinnodominerade avtalsområden får högre löneökningar än genomsnittet för arbetsmarknaden.
  • Att regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildning blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.
  • Att införa rätt till heltid i kommuner och landsting. Fler heltider innebär att de kvinnor som vill arbeta heltid får möjlighet till det och på så sätt kan höja sin inkomst.

Dessutom kan du enkelt förvandla dig till man och byta lön högst tillfälligt. Gå in på vår kampanjsida www.bytlön.se och ladda ner vår app. Eller är du i Almdalen just nu, kom till Hamnplan 5 och #bytlön i verkligheten.

Annelie Nordström,
förbundsordförande Kommunal