Sex månader in på året brukar många nya lagar träda i kraft. Här är några av dem:
  • Tidigare har den som uppvisat bristande studieresultat förlorat rätten till studiemedel, men den 1 juli ändras lagen så att man får rätt till studiemedel om det var mer än tio år sedan som studierna ägde rum.
  • En rad ändringar införs som rör försörjningsstöd. Familjer med långvarigt försörjningsstöd får under två år behålla en del av lön från arbete – bara 75 procent av arbetsinkomsterna räknas med. Barnens inkomster upp till ett visst belopp räknas inte in. En annan förändring är att personer med försörjningsstöd kan tvingas delta i praktik eller annan ”kompetenshöjande verksamhet”.
  • Arbetsgivare som anställer papperslösa kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år, samt betala en avgift till staten. Polisen ska inspektera arbetsgivarna. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti.
  • Att skada eller förstöra en närstående persons egendom eller att bryta mot ett kontaktförbud kan bedömas som grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. Minimistraffet för båda brotten höjs också från sex till nio månaders fängelse.
  • Papperslösa vuxna får rätt till vård och tandvård på samma villkor som asylsökande. Papperslösa barn får samma rätt till vård som de som är bosatta i Sverige.
  • Utländska arbetsgivare som har personal utstationerad i Sverige blir skyldiga att anmäla det till Arbetsmiljöverket samt att ha en kontaktperson som verket kan vända sig till, exempelvis vid inspektionsmeddelanden.