Kommunal och Akademikerförbundet SSR, som organiserar biståndshandläggarna, har intervjuat 1 000 personer som arbetar inom hemtjänsten och 200 biståndshandläggare för att ta reda på hur deras arbetsvillkor påverkar kvaliteten i äldreomsorgen. Dessutom har man genomfört gruppintervjuer runt om i landet med båda yrkesgrupperna.
  – Det vi kan se är att det finns väldigt stora brister för biståndshandläggarna och hemtjänstens personal, sade Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR:s ordförande på seminariet där rapporten presenterades.

Rapporten ”Matlåda, med eller utan samtal?” visar att kommunerna systematiskt bryter mot socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen ska den äldres behov och inte ekonomi styra, men enligt rapporten gör budgetrestriktioner att tids kapas från de äldre i tre steg.
  • Biståndshandläggarna kan inte besluta om så mycket tid som de äldre behöver. En tredjedel anser att de äldres behov och budget styr besluten lika mycket. En tiondel uppger att bara budget styr. En majoritet menar att de inte kan arbeta professionellt, framför allt för att har för många ärenden.
  • All den beviljade tiden schemaläggs inte.
  • För snäva schemaläggningar med orimligt lite förflyttningstid för hemtjänstpersonalen gör att de inte hinner utföra all den schemalagda tiden. En tredjedel som arbetar inom hemtjänsten uppger att de dagligen har för lite tid för att ta sig mellan brukarna. En intervjuad berättar om en resa på fyra mil som i schemat var planerad att ta fyra minuter. Var femte menar att biståndsbeviljade insatser uteblir minst någon gång i veckan. Det vanligaste är social samvaro, städning och dusch, men också sådant som såromläggning, medicin och att lindra oro och ångest.

Dessutom visar rapporten att det har skett generella tidsminskningar på hur lång tid en insats får ta – exempelvis att dusch ska gå på kortare tid än förut.
  Både Annelie Nordström och Heike Erkers menade att politikerna har abdikerat från sitt kostnadsansvar och sitt ansvar att följa socialtjänstlagen.
  – Politiken har dragit sig tillbaka i allt för stor utsträckning och tar inte sitt ansvar, varken när det gäller socialtjänstlagen eller att hushålla med kommunens medel. Resultatet blir att den svenska äldreomsorgen som hittills har hållit en mycket hög klass faller i kvalitet, sade Annelie Nordström.
  De både fackförbunden ställer en rad krav på hur situationen ska förbättras. Bland annat måste grundbemanningen i hemtjänsten höjas och det ska säkerställas att frånvarande personal ersätts med vikarier. Biståndshandläggarna som i dag hanterar i snitt 160 ärenden ska handlägga max 100 och biståndsbedömning och kostnadsansvar ska hållas isär.

Kommunal och Akademikerförbundet anser också att för detaljerade biståndsbeslut ska undvikas och att hemtjänstpersonalen måste kunna anpassa insatsen efter den äldres dagsbehov. En av de intervjuade i rapporten vittnar om att de var tvungna att ringa och be om ett biståndsbeslut för att sy i en knapp.
  Annelie Nordström lyfte på slutet fram att grundproblemet är att sektorn är underfinansierad. Hon menade att de måste opinionsbilda för att få politikerna att ta ansvar.
– Jag tror också på allianser mellan brukarorganisationer och de fackliga organisationerna, sa Annelie Nordström.