Per Holmström på Kommunals kongress.Per Holmström.
Foto: Björn Svensson

Han förklarade att utgångspunkten är jämställhet och jämlikhet. Vatten och avloppser han som fysisk infrastruktur. Förskola, barnomsorg och kollektivtrafik ser han som social infrastruktur. Och sätter likhetstecken mellan näringspolitik och välfärd. Per Holmström ifrågasatte också sänka skatter och poängterade att välfärd måste få kosta pengar.

Utifrån detta tog kongressen rapporten Välfärd ger näring. Det beslutet innebär:
  • att Kommunal ska verka för att reseavdraget görs avståndsberoende och därmed färdmedelsneutralt. Syftet är att öka resandet med kollektivtrafik och minska dagens skattefusk. 
  • att Kommunal ska se över sina etiska riktlinjer för investeringar så att de också inkluderar rätten till rent vatten. Och ta fram riktlinjer till fackförbundens representanter i AP-fondens styrelser så att människors rätt till rent vatten inte äventyras.

Välfärd ger näring

Rapporten innehåller följande ställningstaganden:
• Välfärdstjänsterna är otillräckliga i kvalitet och volym. Därför måste Kommunal arbeta med bemanning och kvalitet, kommunernas roll och ansvar samt ökade resurser.
• Det behövs mer forskning om innovationer i välfärdssektorn.
• Förskolan behöver vara öppen de tider på dygnet som barnomsorg behövs, det ökar arbetskraftsutbudet.
• Offentlig finansierad äldreomsorg ska inte enbart värderas som en kostnad utan också som en del av den sociala infrastrukturen som är positiv för samhällsekonomin och ökar arbetskraftsutbudet.
• Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, den ska vara billig och prismässigt konkurrera med bilkörning och ett enhetligt betalsystem över regiongränser ska införas.
• Vatten och avlopp i Sverige ska bedrivas i offentlig regi, om den trots allt inte är så måste kommunen säkra beställarorganisationen, självkostnadsprincipen ska vara rådande.