Vi ska inte ha ofrivilligt delade turer i Malmö – det vår tydliga målsättning.
  Frågan om delade turer var en viktig fråga under Kommunals varsel om strejk, och det är en viktig fråga för Malmö kommun i vår ambition att vara en arbetsgivare som tar jämställdhetsfrågorna på allvar. Nu slår vi fast i budget 2014 att vi vill se till att de ofrivilligt delade turerna upphör.

Malmö är en stor arbetsgivare med drygt 21 000 anställda och av dem är 77% kvinnor. I Malmö har vi sagt att vi ska ligga i framkant när det gäller jämställdhet, både i våra verksamheter och hur vi är som arbetsgivare. I november genomförde vi en låglönesatsning på kvinnodominerade yrken. Det innebar att vi höjde lönen med 1000 kr/månaden för 1 150 av våra anställda.  Men ett jämställt arbetsliv handlar också om vilka anställningsvillkor och anställningsförhållanden man har.
  Just nu är Strategin för jämställdpersonalpolitik ute på remiss i Malmö. Iden sätter vi upp målet att det ska vara möjligt att förena föräldraskap och förvärvsarbete som anställd i kommunen.  För den mamma, som arbetar inom äldreomsorgen och som får en reell frånvaro från barn och hem på 13 timmar på grund de delade turernas håltimmar, uppfyller vi i dagsläget inte det målet. Därför måste de delade turerna motarbetas.

Fyra av tio av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer upplever dagligen trötthet och stress.  Långa arbetsdagar, att jäkta fram och tillbaka till arbetsplatsen flera gånger varje dag, mattheten som ofrånkomligen finns där när man väl kommer hem. Det är ohållbart och orimligt. Människor ska hålla hela livet. I Malmö har vi skapat en social investeringsfond där resurser ska användas för att främja personalhälsa. I riktlinjerna till fonden lyfts bland annat sjukfrånvaron inom äldreomsorgen och behovet av strukturella förändringar för att främja personalens hälsa. Då måste de delade turerna ses över.

I strategin för jämställd personalpolitik lyfts också att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetsplats. Inflytandet för den anställde som mot sin vilja tvingas ha ett obetalt uppehåll på flera timmar under arbetsdagen behöver man se över. Vi ska klara av både kvalitet i omsorgen och att vara en bra arbetsgivare.
  Målet är att de ofrivilligt delade turerna i Malmö ska försvinna för att skapa bättre arbetsförhållanden för personalen inom vård och omsorg. Detta arbete ska ske i nära samarbete med de fackliga organisationerna och en kartläggning av förekomsten av delade turer genomförs.

Att värna en bra välfärd och en god vård och omsorg kan aldrig stå i motsättning till schyssta arbetsvillkor för de som jobbar inom offentlig sektor. Tvärtom, med bra arbetsvillkor och rimliga scheman så ger vi också bättre förutsättningar för alla de som sliter i vården, som gör ett ovärderligt jobb för våra nära och kära, att orka hela vägen fram till pensionen. I Malmö har man rätt att arbeta heltid. Vi arbetar aktivt med att minska antalet timanställda till förmån för tillsvidareanställningar och nu ska vi ta ytterligare ett steg för att bli en arbetsgivare som tar ansvar för jämställdheten och för våra anställda – då är det självklart att delade turer måste upphöra.

Martina Nilsson (Vänsterpartiet),
jämställdhetskommunalråd, Malmö