KA har tidigare skrivit om verksamheten Freda på Gotland, ett projekt som har blivit permanent och syftar till att utbilda personal om våld mot äldre och även på andra sätt jobba med frågan. Nu har Region Gotland släppt en rapport inom ramen för Freda där 3 400 gotlänningar över 65 år har deltagit i en enkätundersökning om våld.

15 procent svarade att de har blivit utsatta för våld efter 65 års ålder. Det är nästan var sjätte person inom den ålderskategorin på Gotland. Kvinnor har blivit utsatta för något mer våld – 15,9 procent mot 14,8 för männen. 4,3 procent av samtliga svarande uppger att de har utsatts för våld vid upprepade tillfällen.
  Männen har uppgett att det vanligaste är att de har utsatts för våld av personal, därefter en främmande man. Kvinnor uppger i första hand att de har utsatts för våld av en nuvarande partner och därefter en främmande man.

Undersökningen har delat upp våldet i fyra olika områden.
  • Försummelse, som till exempel kan innebära att man har struntat i att tillgodose hygien eller andra behov som är viktiga för hälsan, så att personen har drabbats.
  • Hot och trakasserier.
  •  Fysiskt våld.
  • Sexuellt våld.
  • Ekonomiskt våld, exempelvis att någon har utnyttjat den äldres utsatthet för att förskingra pengar eller lura på dem oönskade abonnemang.

Det vanligaste är att ha blivit utsatt för försummelse – 7,5 procent anger det. Av de som har blivit utsatta för försummelse har 45 procent svarat att det är personal som ligger bakom.
  Därefter kommer hot och trakasserier och på tredje plats ekonomiskt våld. Fysiskt våld är ovanligast – endast 1,7 procent uppger att de har utsatts för det. Ingen har uppgett att personal har utövat fysiskt våld.