• Kommunal ska utreda vad en legitimation av undersköterskor skulle innebära.
• Förbundet ska verka för att körkortsutbildning klass B försöksvis ska finnas som tillval i Omvårdnadsprogrammet.
• Förbundet ska verka för att en landsomfattande grundläggande yrkesutbildning för skötare, barnskötare och undersköterskor införs. Samt att det ska finnas en grund i vidareutbildningen till undersköterska som är lika oavsett var i landet utbildningen genomförs.
• Kommunal ska ta initiativ till en informationskampanj som ska peka på vikten av undersköterskor inom akutsjukvården. De ska också tillsammans med SKL ta initiativ för fortbildnings- och karriärmöjligheter för undersköterskor.
• Det blev inget beslut om att avskaffa delade turer. Om ett förbud infördes skulle det betyda att medlemmar som av olika anledningar vill ha delade turer inte skulle kunna få det, menade förbundsstyrelsen och fick kongressen med sig.
• Kommunal ska verka för en högre personaltäthet i vård, skola och omsorg.
• Inget förbud mot ensamarbete nattetid.
• Kommunal ska fortsätta arbeta för att sänka barnantalet på förskolan och arbeta för att arbetskläder ska införas för personalen på förskolan.
• Kommunal ska driva ett mer aktivt arbetsmiljöarbete för kökspersonal.
• Kommunal ska ställa krav på arbetsgivaren att de ska utbilda städpersonal om hur man ska hantera kemikalier.
• Motioner om att kommunalare ska ha rätt till friskvård på arbetstid avslogs.
• Motionen om att ridning och golf ska ingå i Skatteverkets förteckning över skattefri friskvård avslogs.
• Kommunal ska aktivt fortsätta driva att kontanthanteringen avskaffas på bussarna i hela landet. Idag har 14 av 25 länstrafikbolag avskaffat kontanthantering.
• Det ska satsas för att få fler förtroendevalda på arbetsplatserna.
• Kommunal ska facklig-politiskt verka för att ett krav på dispensansökan för extra uttag av övertid, mertid och nödfallarbete återinförs.
• Förbundet ska också verka för att bötesbeloppen för brott mot arbetsmiljölagen höjs.