Undersköterskans arbetsuppgifter och utbildning har förändrats under åren och skiljer sig stort åt beroende på var undersköterskan är anställd. Undersköterskor tjänstgör i äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, omsorg om funktionshindrade, särskilda boenden, primärvård och sjukhusvård. Innehållet i arbetsuppgifterna kan handla om att stötta individen i att bo kvar hemma, eller att möta vårdtagare eller patienter som är i behov av medicinsk omvårdnad och rehabilitering eller habilitering.

Förändrade regelverk gör att uppgifter som undersköterskor tidigare utfört tas ifrån dem och det leder till att deras kompetens ifrågasätts. Undersköterskorna är bekymrade över att yrket misskrediteras i massmedia vilket ger ett oförtjänt dåligt rykte som försvårar rekryteringen. Den låga lönen sätts också i samband med att yrket upplevs ha låg status.

En legitimation skulle kunna leda till en mycket bättre självkänsla och att undersköterskorna skulle våga ta mer ansvar för uppgifter de redan gör. Arbetet skulle bli mer stimulerande och leda till att personalen vill utveckla sin kompetens. Sjuksköterskor och andra yrkesgrupper kommer att vara mer trygga i sitt samarbete med undersköterskorna.  Arbetsuppgifterna kommer att vara tydliga vilket leder till snabbt och korrekt bemötande i vården. Fler och mer avancerade arbetsuppgifter leder till större yrkesstolthet!

Legitimering alternativt yrkesbevis har diskuterats länge i Sverige. Trots detta har ingen ändring skett. Undersköterskorna i Danmark är legitimerade sedan 2008. Detta har lett till att yrket fått en högre status och att det blivit lättare att rekrytera personal
  Undersköterskorna gör ett fantastiskt arbete med mycket olika arbetsuppgifter och deras kompetens är hög. Ofta är undersköterskorna ensamma i mötet med patienter/vårdtagare och då behövs en snabb insats vilket kan fördröjas på grund av att delegeringar saknas. Detta skulle förhindras om undersköterskorna var legitimerade.

Mohammad Alrifai
Susanne Landelius