– Det är jättetråkigt. Skolverket anser att det ska vara utbildad personal i förskolan. Det är en viktig kvalitetsfaktor, säger Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket.
  Även om andelen utan utbildning fortfarande är låg, 5,8 procent 2012, så ökar den gruppen för varje år. Skolverket kan inte svara på varför.
  – Generellt har trycket på yrkesutbildningarna varit ett problem men vi har ingen kunskap om varför det ser ut så här, säger Carina Hall.

Enligt Skolverkets årliga barn- och personalstatistik har andelen barnskötarutbildade på landets förskolor, kommunala och ickekommunala på tio år minskat från knappt 43 procent till 37,7 procent.
  Andelen förskollärare är ungefär lika stor i dag som 2002 (Minskat från 49,6 till knappt 49 procent).  Andelen utan utbildning för 10 år sen låg på 4,5 procent. Det betyder att det 2012 är drygt 2 400 fler årsarbeten i förskolan där utbildning saknas.

Skillnaderna mellan kommunala och icke-kommunala förskolor är stora ur just den här aspekten. Vid enskilda förskolor saknade 11,3 procent utbildning 2012. Och vid kommunala förskolor var motsvarande siffra 4,4 procent. Andelen årsarbeten med barnskötarutbildning är också större i de icke-kommunala förskolorna.
  En kraftig ökning har också skett av andelen årsarbeten med annan utbildning, som till exempel lärarutbildning. 7,7 procent hade annan utbildning 2012.

Antalet barn ökade med cirka 10 000 under 2012. Däremot är personaltäthet och storleken på barngrupperna i princip oförändrat, enligt Skoverket.
  Att man räknar i årsarbetare betyder egentligen att man räknar antalet arbetade timmar. Två halvtidsanställda räknas till exempel som en årsarbetare.

Personal i förskolan

  Barnskötare  Förskollärare  Ingen utbildning   Annan utbildning*
2002  42,9 procent 49,6 procent 4,5 procent 2,6 procent
2012 37,7 procent 48,9 procent 5,8 procent 7,7 procent

* fritidspedagog, lärare, fritidsledare etc.

Läs merskolverket.se.