Förra veckan skrev KA om den dåliga psykosociala arbetsmiljön på akuten i Lund. Arbetsmiljöverket riktar efter en inspektion allvarlig kritik mot Skånes universitetssjukhus, Sus, och kräver en rad åtgärder – annars riskerar huvudmannen Region Skåne vite eller åtal.
  – Vi ser allvarligt på den arbetsmiljöproblematik som framkom vid inspektionen och vi utgår från att arbetsgivaren säkerställer att det finns en balans mellan uppdraget och personalresurserna, säger Lise-Lotte Hamfelt, inspektör på Arbetsmiljöverket.
  För långsamma vårdflöden, där akuten blir en flaskhals när patienter som ska vidare till vårdavdelningar blir kvar allt för länge, identifierades som en stor bidragande orsak till problemen.
  – Det medför extra arbetsuppgifter för samtlig personal. Undersköterskorna hinner inte kontrollera patienter inom den tidsram som är bestämd. Det blir också extra arbete eftersom de vill stötta och hjälpa patienten på olika sätt, till exempel med toalettbesök, blöjbyte eller mat. 

Sjukhuset håller med om att vårdflödena är för långsamma och startade i måndags ett projekt som omfattar hela sjukhuset för att komma till rätta med flaskhalsproblemet. I en första omgång ska det testas i två veckor. Projektet går bland annat ut på att en specialistläkare gör en bedömning direkt när patienten kommer till sjukhuset, att en vårdplan upprättas om en patient ska läggas in och att vårdavdelningarna ska erbjuda platser i stället för att akutmottagningen söker platser. Man ska även prova tätare rondning så att utskrivningar kan gå snabbare.
  I går kom också arbetsgivarens svar på Arbetsmiljöverkets underrättelse, med en lista på åtgärder som har vidtagits och ska vidtas. Utöver projektet med akuta vårdflöden skriver Region Skåne att det pågår rekrytering av läkare och sjuksköterskor och att akutkliniken kommer genomföra fortsatta utbildnings- och stödinsatser för undersköterskor och medicinska sekreterare. I början av mars kommer sjukhusledningen presentera en långsiktig handlingsplan.

Kommunals huvudskyddsombud på Skånes universitetssjukhus, Susanne Wensmark, säger att arbetsgivarens lista på åtgärder är ett steg i rätt riktning men att det inte är tillräckligt. Enligt henne är det inte bara de långsamma vårdflödena som är problemet, utan också att det helt enkelt finns för lite personal och för få vårdplatser.
  – Vad händer efter de här två veckorna? Vi har fortfarande resursbrist. Vi har inte samma syn på problemet. Vi tror att man måste se på möjligheten att öppna upp fler vårdplatser och tillföra mer resurser, säger Susanne Wensmark.
  Hon har också farhågor för att projektet med att öka vårdflödena i stället ska flytta över problemen till vårdavdelningarna, som också är ansträngda. Enligt henne har inga extra personalresurser tillförts dit, och på de internmedicinska avdelningarna är det redan nu överbeläggningar, säger hon.
  – Jag pratade nyligen med ombudet där som sa att hon inte vet vad de ska göra. Och nu ska patienterna snabbare ut och in och det är våra medlemmar som ska se till att de blir färdiga tidigare, och så ska du hinna städa ur platsen innan nästa kommer. Man säger också att prover ska tas på vårdavdelningarna i stället. Det behövs resurser för att få flödet att fungera.
  Susanne Wensmark överväger nu att lägga en 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket angående situationen på internmedicin. 

Inom en vecka fattar Arbetsmiljöverket beslut om eventuellt föreläggande – det kan då bli tal om att Region Skåne kan tvingas betala vite, eller att det går till åtal. Men det beror alltså på hur verket bedömer arbetsgivarens yttrande och förslag på åtgärder.

Vad är en 6.6a?

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.