– Vi vill inte vara en prisreglerare. Det enda vi säger är att om en kommun låter sin egna äldreomsorg gå med förlust en längre tid så kan det finnas en anledning till att höja ersättningen till privata utförare, säger Per Jonsson, projektledare på Konkurrensverket till KA.
  Hur mycket en omvårdnadstimme får kosta varierar mycket och flera kommuner har passat på att skära ner i den egna hemtjänsten när de infört LOV, lagen om valfrihet i äldreomsorgen. Det har KA visat i en serie granskande artiklar. 
  Privata vårdföretag på flera orter protesterar mot ersättningar som de hävdar är för låga för att kunna ge en god vård. Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna vill därför att kommuner som går med underskott för den kommunala hemtjänsten ska kompensera de privata utförarna. (Det har prövats i Danmark, men avskaffats eftersom det krävde för mycket administration.)

När Konkurrensverket på uppdrag av regeringen nu har utvärderat hur konkurrensen fungerar, går man inte in på om kommunerna betalar tillräckligt. Granskningen av tio LOV-kommuner visar däremot att flera kommuners äldreomsorg går med underskott. För att de privata företagen ska kunna räkna på om det är lönsamt att ge sin in på marknaden måste kommunerna bli bättre på hur de redovisar sina egna kostnader, anser Konkurrensverket.
  – Man kan inte lura entreprenörer att gå med förlust, så att säga. Då får man inga som vill vara med, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom till Sveriges Radio.
  Kommunernas arbetsgivarorganisation SKL, påpekar att förslagen främst gynnar de privata vårdföretagen.
  – Samma krav på öppenhet för kommuner och landsting bör i konsekvensens namn även gälla för privata utförare med så kallade ”öppna böcker”, säger SKL:s vd Håkan Sörman i ett pressmeddelande.

En regeringsutredning tittar just nu på vilka krav en kommun kan ställa på privata företag, påpekar Per Jonsson på Konkurrensverket.
  – Det finns en poäng med det SKL säger. Men det kan vara svårt att ställa det kravet enbart på äldreomsorgen, kommunerna köper ju tjänster av många privata utförare inom olika verksamheter.

Fotnot: KA har tidigare i en serie artiklar granskar konsekvenserna av hemtjänstvalet. Här kan du läsa mer.

För många kvalitetskrav

Konkurrensverket lägger fram en rad förslag för att förbättra konkurrensen:
• Även privata företag ska få vara ett alternativ när en brukare själv inte kan välja, så kallat icke-valsalternativ.
• Företagen bör få begränsa sig till ett visst geografiskt område och ett visst antal brukare.
• Biståndhandläggarna ska få riktlinjer så de kan hålla sig mer neutrala när en person ska välja hemtjänst eller äldreboende.
• Kommunen måste öppet redovisa hur de har räknat fram ersättningen de betalar till privata företag. Den ska baseras på vad den egna äldreomsorgen kostar, ersättningen ska vara lika för offentlig och privat.
• Kortsiktiga avtal gör att företag tvekar att etablera sig. Kommunerna bör söka breda politiska överenskommelser så att valfrihets-avtalen kan bli längre. 
• De kvalitetskrav som kommunerna ställer, de så kallade förfrågningsunderlagen, är för långa och krångliga. Kommuner med krav på mer än 21 sidor hade också färre privata vårdföretag.
Granskningen visade också att fem av de tio studerade kommunerna har uteslutit minst en utförare i hemtjänsten. För dålig kvalitet var den vanligaste orsaken.
Alla kommuner utvärderar inte den egna äldrevården lika ofta som de granskar den privata. Det ställs inte samma frågor och olika material granskas. Men den del kommuner granskar den egna verksamheten noggrannare.

Vad är LOV

LOV betyder lagen om valfrihetssystem och omfattar äldrevård, handikappomsorg och hälso- och sjukvårdstjänster. Syftet är att brukarna själva ska få välja privat eller kommunal vård. De företag som uppfyller de krav som varje kommun ställer upp, har fri etablering. Det är brukarna som styr om de får några kunder. Kommunal och privat hemtjänst ska konkurrera på samma villkor, ersättningsnivån är lika.
LOV är frivillig och de första kommunerna införde den 2009. Idag har totalt 170 kommuner infört valfrihet i äldreomsorgen.