Förkortningen SBAR står för ”Situation”, ”Bakgrund”, ”Aktuellt tillstånd nu” och ”Rekommendation”. På varje avdelning finns lappar med förtryckta rubriker där läkare, undersköterskor och annan personal ska fylla i information om patienten. På detta sätt ska informationen bli tydlig och relevant när patienter slussas mellan olika instanser i vården.

SBAR-verktyget har redan används under flera år, både i Värnamo och på andra sjukhus i landet. Men nu vill sjukhuset i Värnamo tydligare uppmuntra sin personal att använda sig av metoden.
  – Vi har gjort reklam för det på samtliga kliniker. Det är en allmän kampanj – det nämns ofta för att man inte ska missa det, berättar chefläkare Anders Sjögren, som bland annat arbetar med att förbättra patientsäkerheten på sjukhuset.
  Syftet med SBAR-verktyget, som används inom en rad olika branscher, är att kommunikationen mellan olika vårdgivare ska bli tydligare och att patientsäkerheten därigenom ska förbättras.
  – Det är svårt att mäta om det blivit positiv effekt, men man kan vända på det; vi har sett många exempel på när det inte är bra rapportering, att man exempelvis kommer upp från akuten till en avdelning och så får man inte alls samma bild där som på akuten, menar Anders Sjögren.

Denna vecka gör man en offensiv på Värnamo sjukhus; då ska personalen redovisa hur ofta de använder sig av SBAR-verktyget. En undersökning våren 2012 visade nämligen på en låg kunskap om och användning av verktyget. Men chefläkare Anders Sjögren upplever ingen tveksamhet från personalens sida gentemot verktyget.
  – Det ger ju korta, koncisa, exakta rapporter. Däremot är det ett nytt sätt att arbeta på, menar han.
  Därför kommer det nu, från måndagen den 21 januari till och med morgonen lördagen den 26 januari, att finnas ett anslag vid varje flexklocka. När vårdpersonalen stämplar ut uppmanas de fylla i ungefär hur många SBAR-rapporter de har lämnat och tagit emot under dagen. Tanken är att det ska ske en ökning i SBAR-rapporteringen under veckan.