208 kvinnor och 140 män med låg, medel och hög emotionell utmattningsnivå utsattes för stress under fem minuter. Det rörde sig om såväl fysisk stress, som att stoppa handen i isvatten, som psykisk där deltagarna fick prestera på ett stresstest. Även social stress testades.

Resultaten visar att utmattade kvinnor var mer ljudkänsliga vid stress jämfört med dem som inte var utmattade.  I vissa fall räckte det med ljudnivåer motsvarande normal samtalston för att ljuden skulle uppfattas som obehagligt starka. Det innebär att en normal arbetsmiljö kan bli påfrestande att vistas i, menar forskarna.
  Män visade liknande trender men där var skillnaderna inte statistiskt säkerställda. Det fanns ingen skillnad i ljudkänslighet mellan de olika grupperna innan de utsattes för experimentet.

En tidigare studie av samma forskargrupp har visat att 32 procent av alla arbetande svenskar uppger att de har någon form av hörselproblem. Forskarnas slutsats är att utmattningsnivå och stress är faktorer som kan behöva tas hänsyn till när hörselproblem diagnostiseras och behandlas.