SVAR: Det framgår inte av din fråga vad du själv önskar, om du är sjukskriven just nu och vem av läkarna du håller med. Ingen av dem har automatiskt större tyngd i bevishänseende, utan det beror på hur utförligt de skriver och vad de grundar sin bedömning på. Vid tvist mellan enskilda och Försäkringskassan har också andra faktorer som läkarens eventuella specialisering getts bevisvärde i domstolsprövningar. Det har också betydelse i vilket sammanhang deras bedömningar ska användas.
  Det verkar som om du inte kan arbeta i ditt ordinarie arbete och kanske måste omplaceras. Kanske vill arbetsgivaren till och med säga upp dig. Handlar det om eventuell sjukpenning ska din nedsättning av arbetsförmågan de första 180 dagarna göras i jämförelse med ditt ordinarie arbete. Där kan jag inte se någon skillnad mellan läkarnas bedömningar, eftersom båda verkar anse att din arbetsförmåga i dagsläget är nedsatt i ditt ordinarie arbete. Från och med dag 181 kommer du, om det inte finns särskilda skäl, att jämföras mot ”normalt förekommande arbete”, som inkluderar alla normala arbeten på hela arbetsmarknaden.
  Handlar det om att arbetsgivaren vill säga upp eller omplacera dig rör det sig mer om skyldighet till omplacering och rehabiliteringsansvar, vilket är svårare att svara på så här på rak arm. Jag råder dig att ta kontakt med förbundet eller ditt lokala ombud.
/Magnus Eriksson