De fackligt engagerade Vänsterpartisterna i Malmö visar upp ett lovvärt engagemang i sin debattartikel under rubriken ”Lika lön för lika arbete” (se länk). Dessvärre utmynnar engagemanget i svepande anklagelser och direkta osanningar. Skanska bryter inte mot spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden och har inte heller för avsikt att göra det.

Det är riktigt att Skanska tyvärr har nödgats varsla 60 träarbetare om uppsägning på grund av arbetsbrist. En volymminskning på bostadssidan innebar att ett flertal medarbetare gick permitterade vilket naturligtvis inte är hållbart i längden. Vänsterpartisternas påstående att dessa har sagts upp för att istället ersättas av ”arbetare på polskt avtal” är direkt felaktigt.
  Det är sant att vi har kontrakterat en utländsk underentreprenör i projektet Malmö Live. I det projektet hade vi behov av att få in yrkeskompetens inom tung grundläggning och betongarbeten. Våra träarbetare är kompetenta men kan inte gå in och sköta arbetsuppgifter som ligger utanför deras yrkesområde.

Vänsterpartisterna hävdar vidare att ”även stora och etablerade företag dumpar löner och anställningsvillkor på det här viset”. Uttalandet underbyggs inte med fakta och vi ställer oss frågande till vad som menas.
  För Skanska är egna anställda yrkesarbetare en strategiskt viktig resurs på lång sikt. Vi har inga planer på att ersätta våra anställda yrkesarbetare med utländsk arbetskraft. Utländska underentreprenörer är ett komplement till vår befintliga personal och kontrakteras för att utföra specifika arbetsuppgifter i projekten.

Skanska tar definitivt ett socialt ansvar såväl för egen anställd personal som för personal kontrakterad av underentreprenörer. Vad gäller underentreprenörer ställer vi krav på att alla vi arbetar med ska följa svensk lag och vara bundna av svenska kollektivavtal. De ska på begäran kunna uppvisa dokumentation som styrker att de betalar lön, skatt och sociala avgifter med mera. Det tillsammans med krav på att de arbetar aktivt med våra värderingar kring arbetsmiljö är viktigt för oss.
  Underentreprenören vid Malmö Live, som lyfts fram i debattartikeln, har såväl kollektivavtal som lön förhandlad med Byggnads.

Svaret på frågan om Skanska står bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen är förbehållslöst ja. Det är bra att Vänsterpartiets representanter vill motverka ojust konkurrens. I det arbetet är det dock viktigt att ta reda på grundläggande fakta innan man går till angrepp mot företag som tar just dessa frågor på stort allvar.

Magnus Persson,
regionchef Skanska Sverige AB