Det är Carin Ulander-Wänman, doktor vid juridiska institutionen på Umeå universitet, som har analyserat flera kollektivavtal inom kommun- och landstingsområdet. Hon har sedan jämfört dessa med lagstiftningen och konstaterar att kollektivavtalen ofta avviker till arbetstagarnas, de anställdas, nackdel.
  – Anställningsvillkoren i kommuner och landsting är på många sätt till arbetstagarnas nackdel då de jämfört med lagstiftningen är mer flexibla för arbetsgivaren och mindre trygga för arbetstagaren. De här anställningsvillkoren kan utgöra en risk för arbetstagarnas hälsa, säger Carin Ulander-Wänman.

De punkter hon pekar på är bland annat:
  • Minskat företräde till heltidsanställning. Avtalen innehåller avvikelser från regler om företräde till högre sysselsättningsrad. För arbetstagare inom sjukvård och hemtjänst innebär avtalet att deltidsanställda har sämre möjlighet att få heltid.
  • Ökad risk för visstidsanställning. Kollektivavtalen ger fler möjligheter till avtal på viss tid, jämfört med lagens regler.
  • Otydligheter om turordning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist innehåller avtalen andra bestämmelser om turordning än lagens regler, något som enligt Ulander-Wänman gör det svårt att utläsa hur turordningslistor ska åstadkommas.