På fredagen presenterade Socialdemokraterna utredningen Nationella kvalitetslagar – för ordning och reda i välfärden. Arbetet har letts av partisekreterare Carin Jämtin. Flera av förslagen har läckt ut sedan tidigare.

Nu har partistyrelsen antagit rapporten som i stora drag kan sammanfattas i elva punkter:
  • Ingen vinst på bekostnad av kvalitet. Socialdemokraterna vill se vinstbegränsning, vinst ska inte kunna tas ut på bekostnad av kvalitet. Därför bör personaltäthet, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader regleras så att de inte blir lägre i privat än offentlig regi.
  • Hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet. För att motverka kortsiktiga vinster på bekostnad av kvalitet ska hårdare krav ställas på vilka som får driva verksamheten. Vid ägarbyte ska tillståndet prövas på nytt.
  • Förändra LOV, Lagen om valfrihetssystem. Kommunerna ska kunna välja om de ska införa LOV. Lagen ska förändras så att fri etablering inte längre är möjlig.
  • Se över ersättningssystemen. Ersättning ska ges efter de behov och kostnader som finns. Kommunerna ska kompenseras för det.
  • Välfärdsföretag ska betala skatt i Sverige. Stopp för att företag som drivs med skattemedel inte betalar skatt i Sverige utan i så kallade skatteparadis.
  • Lag om investeringsskydd.  En ny lag som hindrar att verksamhet som byggts upp med skattemedel säljs till privata ägare till underpris.
  • Skärpt tillsyn. För att garantera kvaliteten krävs en mer utbyggd tillsyn med fler oannonserade inspektioner samt tydliga sanktioner vid brott mot reglerna. Skärpt granskning av ekonomin föreslås och möjlighet att kräva tillbaka offentliga bidrag. Det ska också vara möjligt att stänga verksamheter som inte lever upp till kraven.
  • Garanterad mångfald. I varje kommun ska det finnas ett kommunalt alternativ. Kommuner ska också kunna rikta upphandlingar till enbart privat, kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyften. S bedömer att EU-rätten ger utrymme för detta men att möjligheten inte tas till vara i dag. Därför bör en nationell strategis fram.
  • Etisk kod. För att utveckla kvaliteten vill S att finansiärer, utförare och fack tar fram en etisk kod. Den ska innehålla: kvalitet (mätmetoder och uppföljningar) ägarskap (nivån för avkastning på kapital och återinvesteringar i verksamheten) och arbetsvillkor (krav på kollektivavtal).
  • Öppna böcker. Reglera i lag att privata aktörer som utför skattefinansierad verksamhet har en tydligt redovisad ekonomi. Redovisning ska ske för varje enhet, inte på koncernnivå.
  • Lika regler. Personal i privat välfärd ska omfattas av meddelarskyddet. Lex Sarah ska utvidgas.

I en kommentar säger Kommunals ordförande Annelie Nordström:
  – Socialdemokraterna har idag presenterat ett insiktsfullt förslag. Det är också vår bedömning att grunden för kvalitet i välfärden är bemanningen. Att säkerställa bemanningen kan vara både en vinstbegränsning och kvalitetssäkring. Privata aktörer ska inte kunna göra stora vinster i välfärden genom att skära ner på personalen.
  Hon anser dock att förslagen inte är tillräckliga.
  – Vi måste gå längre och bredda diskussionen till att handla om resurser och vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Det behövs rejäla satsningar på välfärden, som halkat efter under en lång tid. Det är den stora förklaringen till de brister vi ser idag.