Skyddsombudens roll förändras i takt med arbetsmarknaden. En stor del av skyddsombuden har inte  möjlighet att hjälpa anställda direkt när det behövs. De visar en ny rapport från LO.
  – Andelen som inte kan det har ökat de senaste sex åren. De vanligaste orsakerna är att man arbetar olika tider eller man helt enkelt inte kan gå ifrån sitt eget arbete, säger Sten Gellerstedt, utredare på LO och ansvarig för undersökningen som bygger på uppgifter från 2500 skyddsombud.
  Sett till hela LO är det sjutton procent som inte kan träffa de anställda under arbetstiden, när det gäller Kommunals skyddsombud är siffran högre. Nästan en fjärdedel av dem kan inte göra det.
  – Det kan bero på brist på folk och att det har blivit ett hårdare tempo i arbetslivet.

Dagens skyddsombud efterfrågar också utbildning. LO rekommenderar att skyddsombuden ska ha 40 timmars grundutbildning för att klara sitt uppdrag bra. Idag är det bara drygt 38 procent som har det. 
  Skyddsombuden själva efterfrågar också mer utbildning när det gäller psykosociala frågor och krishantering. Önskemålet är särskilt stort på kvinnodominerade arbetsplatser inom servicesektorn.
  – Det handlar inte bara om mobbning och sådana saker. Man har också problem med etiska dilemman. Ofta gäller det att vård och omsorg inte får tillräckliga resurser för en patients behov. I slutändan står den anställde där och ska dra gränsen för vilken vård patienten ska få och tar själv ansvar för dåliga beslut. Det är ett dilemma som skyddsombuden måste kunna hantera och ge stöd till den anställda i, säger Sten Gellerstedt.

En annan ny situation som skyddsombuden ställs inför är hela den hierarkiska strukturen med entreprenörer och underentreprenörer. Den gör det svårt att verkligen ha kontroll och inflytande över arbetsmiljön för de anställda som utför arbetet i slutändan.
  – Jag har ett exempel från tunnelbanan i Stockholm. Tunnelbanevagnarna ägs av SL – Storstockholms lokaltrafik, men tunnelbaneförarna är anställda av Connex som sköter trafiken. När det blev problem med förarplatserna hade SEKO ingen laglig rätt att få SL att rätta till det. Det tog tid att komma dit.
  Systemen med underentreprenörer finns idag inom många områden och Sten Gellerstedt menar att det behövs utbildning i hur man hanterar den situationen.
  – Skyddsombuden behöver utbildning som följer arbetsmarknadens utveckling för att följa med.
  Han ser också allvarligt på att många inte får den information som de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag från arbetsgivarna.
  – Idag får bara hälften av skyddsombuden den information de behöver. Det är en klar minskning från 2007 när det var 62 procent.